ΑΠΟΦΑΣΗ 03-02-3016

Απόφαση Αριθμ. ΔΝΣγ/34033Π.Ε./ΦΝ 275

Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια

Εγκρίνουμε την αντικατάσταση του παραρτήματος Ε΄ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ− ΕΑΚ 2000 όπως αυτός εγκρίθηκε με την απόφαση αρ. Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15−12−1999 (Β΄ 2184) του Υπουργού ΠΕ− ΧΩΔΕ και τροποποιημένος ισχύει, ως εξής:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

1. ΣΚΟΠΟΣ :

(1) Το παρόν κείμενο αφορά δομητικές επεμβάσεις σε υπάρχοντα κτίρια, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές μεταβολές, δηλαδή προσθήκες, μετατροπές ή αλλαγές χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα και τους βασικούς κανονισμούς σύνταξης της Στατικής Μελέτης του υπάρχοντος κτιρίου, το κείμενο αυτό αποσαφηνίζει τον συνδυασμό και την εφαρμογή των παρακάτω ομάδων (Α) και (Β) ισχυόντων κανονισμών ή προτύπων, που αφορούν:

(A)

(B)

(2) Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των ισχυόντων κανονισμών ή προτύπων της ομάδας (Β) αποτελεί κριτή− ριο ελέγχου γενικής ισχύος, που μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε περίπτωση αποτίμησης ή/και επέμβασης σε υπάρχον κτίριο

(3) Για μελέτες επεμβάσεων οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές μεταβολές σε υφιστάμενα κτίρια (προσθή κες, μετατροπές, αλλαγές χρήσης), καθορίζονται, στην επόμενη παράγραφο 2, ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των κανονισμών της ομάδας (Β) μπορεί να τεκμηριωθεί με απλοποιημένο τρόπο, χωρίς την διεξαγωγή των ελέγχων γενικής ισχύος της ανωτέρω (2). Επίσης δίνονται ορισμένοι κανόνες, οι οποίοι συμπληρώνουν την εφαρμογή των κανονισμών των ομάδων (Α) και (Β), για την περίπτωση λειτουργικών μεταβολών σε υπάρχοντα κτίρια. Τέλος με την παρούσα απόφαση καταργείται και αντικαθίσταται κάθε αντίθετη πρόβλεψη σε προηγούμενη εγκύκλιο ή οδηγία σχετική με τον έλεγχο υφισταμένων κτιρίων

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1 Προσθήκες

2.2 Αλλαγές χρήσης − Μετατροπές

2.2.1 Γενικά

2.2.2 Αύξηση κατακόρυφων φορτίων

2.2.3 Αύξηση σεισμικών φορτίων

2.2.4 Αλλαγή στατικού συστήματος που φέρει οριζόντια φορτία

2.2.5 Επιδείνωση μη−κανονικότητας λόγω αλλαγής τοιχοπληρώσεων

2.2.6 Αύξηση του συντελεστή σπουδαιότητας

3. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

4. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Δείτε Εδώ: Απόφαση  ΔΝΣγ/34033Π.Ε./ΦΝ 275