Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Εγκύκλιος Γ1β/Γ.Π/9518/06-04-2015

ΘΕΜΑ: «Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

 

Με αφορμή την έκδοση της υπ΄αριθμ. 12684/92/27-11-2014 (ΦΕΚ 3181/τβ/2014) Κ.Υ.Α σχετ.(δ) αναφορικά με την «Απλούστευση αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας-Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων», σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο παράρτημα της ανωτέρω Κ.Υ.Α στις οποίες περιλαμβάνονται & τα εργαστήρια τροφίμων & ποτών της Κατηγορίας Ι «Παρασκευαστές Συσκευαστές» της σχετ.(ε) απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση για εφοδιασμό με άδεια λειτουργίας ή για κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας, ανεξαρτήτως της εγκατεστημένης ισχύος τους. Οι ενδιαφερόμενοι όμως, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ των προβλεπόμενων από την παραπάνω (σχετ. β) υπουργική απόφαση 483/2012 κατ’ ιδίαν εγκρίσεων, δικαιολογητικών και τυχόν σύμφωνης γνώμης άλλων Υπηρεσιών κατά περίπτωση. Στην ανωτέρω Υ.Α προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η χορήγηση σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια Υπηρεσία Υγείας σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026 Β΄) όπως αυτή ισχύει. Στο πλαίσιο προσαρμογής στη νέα νομοθετική ρύθμιση και κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας «σχετ. (η) κ.α» για την διαδικασία που θα ακολουθείται προκειμένου να δοθεί σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην Υγειονομική Υπηρεσία φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

I. Αίτηση με τα στοιχεία του και την δραστηριότητα που πρόκειται να ασκήσει.

II. Σχεδιάγραμμα κατόψεων (εις τριπλούν) υπογεγραμμένα από μηχανικό με πλήρη αποτύπωση των χώρων, των διαστάσεων, των τμημάτων –χρήσεων ,του εξοπλισμού κ.λ.π, τα οποία θα είναι σύμφωνα αντιστοίχως με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης τα οποία επαληθεύονται κατά τον έλεγχο.

III. Διάγραμμα ροής συνοδευόμενο από περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται είτε από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας με γνώση στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

IV. Σχέδιο συστήματος HACCP όπου απαιτείται.

Επισημαίνουμε ότι το έγγραφο της υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία και τα θεωρημένα αντίγραφα των ανωτέρω δικαιολογητικών(ii, iii & IV) υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να τα φυλάσσει στον φάκελο της Επιχείρησης προς διευκόλυνση των ελεγκτών κατά την διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων.

 

 

Διαβάστε την Εγκύκλιο: Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος