Εγκαταστάσεις οινοτουριστικών επιχειρήσεων

ΚΥΑ 1746/2015 (ΦΕΚ 135/τ. Β’/22-01-2015)

Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/30−07−2014), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων

 

Άρθρο 1
Ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για τις προσφερόμενες −στις οινοποιητικές/οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις− υπηρεσίες υποδοχής και ξενάγησης ορίζονται οι ακόλουθες:
α) Μεμονωμένα ή συνδυαστικά, χώρος επισκεπτών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρος γευσιγνωσίας διαμορφωμένος για γευστική δοκιμή, χώρος τοποθέτησης, παρουσίασης και πώλησης προϊόντων.
β) Ειδικότερα ο χώρος γευσιγνωσίας είναι κατ’ ελάχιστο εξοπλισμένος με:
− ποτήρια γευσιγνωσίας (γυάλινα, κολωνάτα, ανεξαρτήτως διαστάσεων)
− πτυελοδοχεία
− ψυγεία ή/και συντηρητές που διασφαλίζουν την απαιτούμενη θερμοκρασία των κρασιών (θερμοκρασία
σερβιρίσματος).
γ) Σήμανση (πινακίδα) στην είσοδο του οινοποιείου με χρηστικές πληροφορίες που αφορούν κατ’ ελάχιστο τις
ώρες λειτουργίας και ημέρες επίσκεψης του οινοποιείου και τηλέφωνα επικοινωνίας.
δ) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής τιμοκαταλόγου οίνων και κόστους (αν υπάρχει) της
γευστικής δοκιμής

ε) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής τιμοκαταλόγου λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών.
στ) Υποχρεωτική γνωστοποίηση −με κάθε πρόσφορο τρόπο και ειδικότερα με σήμανση και με διαδικτυακή ή
τηλεφωνική ή έντυπη ενημέρωση− για την δυνατότητα του οινοποιείου να δεχθεί την επίσκεψη και φιλοξενία ΑΜΕΑ.
ζ) Ευδιάκριτη σήμανση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της οινοποιητικής ή οινοπαραγωγικής
εγκατάστασης.
η) Τουαλέτες (WC) για άνδρες γυναίκες και τουαλέτες (WC) για γυναίκες.
ι) Πυρασφάλεια και ασφάλεια των χώρων. Κατ’ ελάχιστο πυροσβεστήρες (των οποίων ελέγχεται η ημερομη−
νία λήξης), σήμανση και περίφραξη επικίνδυνων χώρων και προστασία φρεατίων.
ια) Ορισμός υπευθύνου για την υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών.
ιβ) Τοποθέτηση του «Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου» στην είσοδο της εγκατάστασης της παραγράφου
3 του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014.

 

Άρθρο 2
Ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για τα −εντός οινοποιητικών/ οινοπαραγωγικών εγκαταστάσεων− ιδρυόμενα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και χώρους εστίασης ορίζονται οι ακόλουθες:
α) Σε ό,τι αφορά τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια − διαμερίσματα της παρ. 2 υποπαρ. β στοιχείο γγ του
άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, οι τεχνικές και λειτουργιές τους προδιαγραφές ορίζονται λεπτομερώς στην με αριθμ. 21185/13−10−2014 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Β΄/2840).
β) Σε ό,τι αφορά τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα − τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της παρ. 2 υποπαρ. β στοιχείο ββ του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 οι τεχνικές και λειτουργικές τους προδιαγραφές ορίζονται λεπτομερώς στην με αριθμ. 27715/201 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Β΄/3118).
γ) Σε ό,τι αφορά τους −εντός οινοποιητικών/ οινοπαραγωγικών εγκαταστάσεων−χώρους εστίασης (όπου αυτή
παρέχεται) ισχύουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας που ορίζονται στην Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/2012 απόφαση Υπουργού Υγείας (Β΄/2718).
Άρθρο 3
1. Αρμόδια για την έκδοση του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου είναι η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ), στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η οινοποιητική/ οινοπαραγωγική εγκατάσταση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση χαρακτηρισμού της ως οινοτουριστικής.
2. Η αρμόδια ΠΥΤ εντός τριάντα (30) ημερών από τηνημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και του συ−
νόλου των προβλεπόμενων παραστατικών/ δικαιολογητικών διαπιστώνει την συνδρομή των περιγραφόμενων
στα άρθρα 1 και 2 της απόφασης αυτής προϋποθέσεων και χαρακτηρίζει την εγκατάσταση ως οινοτουριστική χορηγώντας ταυτόχρονα και το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ή σχετική βεβαίωση.

 

Άρθρο 4
Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ή η σχετική βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του.

Κατά την λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια ΠΥΤ αίτηση ανανέωσης του σήματος συνοδευόμενη από όσα από τα προβλεπόμενα παραστατικά/ δικαιολογητικά χρήζουν ανανέωσης. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια ΠΥΤ προβαίνει στην ανανέωση του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου ή της σχετικής βεβαίωσης.

 

 

 

Δείτε την ΚΥΑ εδώ.