Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις

Νόμος 4315/2014 (ΦΕΚ 269/τ.Α’/24-12-2014)

Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ − ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Άρθρο 1: Ιδιοκτησία κατά την πράξη εφαρμογής – υπολογισμός εισφοράς σε γη

Άρθρο 2: Υπολογισμός και καταβολή εισφορών σε χρήμα

Άρθρο 3: Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις δήμων – Ψηφιακή καταγραφή

Άρθρο 5: Εκπόνηση μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 6: Καταργούμενες − Μεταβατικές διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΚ − ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ − ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 7: Τροποποίηση του ν. 4067/2012

Άρθρο 8: Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς του κέντρου της Αθήνας

Άρθρο 9: Διατήρηση νομίμων χρήσεων στις περιοχές Πλάκας και Εξαρχείων σχεδίου Αθηνών

Άρθρο 10: Διατάξεις πολεοδομικού χαρακτήρα

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄του ν. 4280/2014

Άρθρο 12: Τροποποίηση του ν.δ. 86/1969, του ν. 998/1979, του ν. 4280/2014 και του ν. 3889/2010

Άρθρο 13: Παραβίαση κανόνων οικοδομικής

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18: Κύρωση του ιδιωτικού συμφωνητικού δεύτερης τροποποίησης της από 25.11.2008 Σύμβασης Παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών II και III του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της ανώνυμης εταιρίας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ» (όπως τροποποιήθηκε στις 26.7.2011)

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 26: Αρχείο Διαφύλαξης Κινηματογραφικής Κληρονομιάς

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31: Παραχώρηση χρήσης έκτασης στο Δήμο Γλυφάδας για ίδρυση κοιμητηρίου

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36:
Επιτρέπεται, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/2007 (Α΄ 24), όπως ισχύει, και κατά παρέκκλιση τυχόν διατάξεων ειδικών διαταγμάτων περί καθορισμού χρήσεων γης, η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου άρτου και σε νομίμως υφιστάμενα καταστήματα με χρήση ζαχαροπλαστείου.

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58: Τροποποίηση της περίπτωσης 3 υποπαραγράφου Ι.Γ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου 1 του ν. 4254/2014

Άρθρο 59: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1650/1986 (Α΄ 160)

Άρθρο 60

Β) Στην παρ. 4 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος της 24.4/3.5.1985 (Δ΄ 181) προστίθεται εδάφιο στ΄ ως εξής: «στ. Σε νομίμως υφιστάμενα κτίσματα που βρίσκονται εκτός αιγιαλού και εντός της ζώνης που ορίζεται από την οικοδομική γραμμή και τη γραμμή αιγιαλού, επιτρέπονται οι επισκευές για λόγους χρήσης και υγιεινής, όπως εργασίες επισκευής, ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού, αποκατάστασης, διαρρύθμισης, αντικατάσταση μεσοπατωμάτων, στέγης κ.ο.κ και χωρίς περαιτέρω επέκταση αυτών, καθ’ ύψος ή εκτός περιγράμματος, όπως αυτό ορίζεται από το διάγραμμα κάλυψης.»

Άρθρο 61: Έναρξη ισχύος

 

 

 

Δείτε εδώ: Νόμος 4315