Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Απόφαση 12684/92/26-11-2014

«Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων»

 

 

Άρθρο 1
1. Από την δημοσίευση της παρούσας, οι αναφερόμενες στο συνημμένο στην παρούσα Παράρτημα οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21) και εξειδικεύονται στο Παράρτημα του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ Α΄114), ασχέτως κινητήριας ή θερμικής ισχύος εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού, ασκούνται χωρίς την προηγούμενη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ή έκδοση άδειας λειτουργίας, κατά περίπτωση, του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης 483/2012 (ΦΕΚ Β΄158) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
2. Η κατάργηση της υποχρέωσης λήψης άδειας λειτουργίας ή υποβολής υπεύθυνης δήλωσης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ των προβλεπόμενων από την παραπάνω υπουργική απόφαση 483/2012 κατ’ ιδίαν εγκρίσεων, δικαιολογητικών και τυχόν σύμφωνης γνώμης άλλων Υπηρεσιών κατά περίπτωση. Η Αδειοδοτούσα Αρχή του νόμου 3982/2011 οφείλει, εφόσον της ζητείται, να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες εγκρίσεις, κάνοντας χρήση του προβλεπόμενου από την άνω απόφαση
483/2012 ερωτηματολογίου, καθώς και για τη δυνατότητα εγκατάστασης της δραστηριότητάς του, με βάση την προσκομιζόμενη βεβαίωση χρήσης γης, προσδιορίζοντας επιπλέον τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος, εφόσον αυτές δεν έχουν προσδιοριστεί σε άλλο στάδιο της διαδικασίας. Η διαδικασία λήψης από τον ενδιαφερόμενο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγκρίσεων διέπεται από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 

Άρθρο 2
1. Κάθε πρόσωπο μπορεί να ασκήσει μία ή/και περισσότερες από τις οικονομικές δραστηριότητες του συνημμένου στην παρούσα Παραρτήματος αφού τηρήσει τις σχετικές με την κείμενη φορολογική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία υποχρεώσεις του, εγγραφεί στο γενικό εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ) και λάβει, κατά τα παραπάνω, τα απαραίτητα επί μέρους δικαιολογητικά και τις αναγκαίες εγκρίσεις.
2. Πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και σε κάθε επέκταση ή εκσυγχρονισμό της, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει σχετικά την Αδειοδοτούσα Αρχή του νόμου 3982/2011, η οποία και διενεργεί εκ των υστέρων τους κατά νόμο ελέγχους. Όταν δεν προηγείται στάδιο άδειας εγκατάστασης, στην εν λόγω ενημέρωση ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το προβλεπόμενο στην άνω απόφαση 483/2012 ερωτηματολόγιο. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, κατά το άρθρο 23 του Ν.3982/2011, τόσο ο παλαιός, όσο και ο νέος φορέας, ενημερώνουν σχετικά την Αδειοδοτούσα Αρχή.
3. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.3982/2011 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση 484/2012 (Β΄ 2012), για έλλειψη άδειας λειτουργίας ή μη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης, επιβάλλονται εφεξής για τη μη ενημέρωση της Αδειοδοτούσας Αρχής σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.3982/2011 και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση 484/2012 (Β΄ 2012), για παράβαση όρων και περιορισμών της άδειας λειτουργίας ή της Υπεύθυνης Δήλωσης, επιβάλλονται εφεξής σε περίπτωση έλλειψης ή μη ισχύος των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 δικαιολογητικών, εγκρίσεων ή σύμφωνης γνώμης, καθώς και σε περίπτωση παράβασης όρων και υποχρεώσεων που προβλέπονται σε αυτά και στις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

 
Άρθρο 3
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στις δραστηριότητες του συνημμένου Παραρτήματος που υπάγονται στην περίπτωση ιγ της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.3982/2011.
Κάθε άλλη διάταξη που αντιβαίνει στις ρυθμίσεις της παρούσας καταργείται.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου 3982/2011 (άρθρα 17-40) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οικονομικές Δραστηριότητες της 9ης Ομάδας του Παραρτήματος του Ν.4262/2014

-Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
-Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
-Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά
-Καθαρισμός, επεξεργασία και τυποποίηση σταφίδας
-Παρασκευή διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών κ.α. Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες απεντόμωσης
-Επεξεργασία τομάτας
-Ελαιοτριβεία
-Παραγωγή α) εξευγενισμένων ελαίων και λιπών β) μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
-Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή πυρηνέλαιου)
-Ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιομάζας

-Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυριών

-Τυροκόμηση γάλακτος
-Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων
-Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
-Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης
-Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
-Παραγωγή α) ιχθυοτροφών και β) παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
-Αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
-Παραγωγή παξιμαδιών, φρυγανιών και μπισκότων. Παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
-Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
-Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
-Eπεξεργασία τσαγιού και καφέ
-Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
-Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
-Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
-Παραγωγή κρασιού, μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
-Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
-Ζυθοποιία
-Παραγωγή βύνης
-Παραγωγή αναψυκτικών
-Παραγωγή πάγου για βιομηχανική χρήση
-Εκκοκκιστήρια βάμβακος χωρίς σπορελαιουργείο
-Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών (συμπεριλαμβάνεται συστροφή και προπαρασκευή μεταξιού)
-Κατασκευή ραφοκλωστών
-Ύφανση φυτικών, ζωϊκών και συνθετικών νημάτων
-Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

-Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

-Κατασκευή κιλιμιών
-Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών
-Κατασκευή υφασμάτων και προϊόντων από υφάσματα, εκτός από τα ενδύματα
-Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.
-Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ
-Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ
-Κατασκευή εσωρούχων
-Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, ενδυμάτων εργασίας άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης κ.α.
-Αποθήκες ακατέργαστων δεράτων γουναρικών. Ψυγεία συντήρησης δεράτων και γουναρικών
-Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
-Κατασκευή ειδών ταξιδίου (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιΐας
-Κατασκευή υποδημάτων
-Πριόνισμα και πλάνισμα ξύλου
-Εμποτισμός ή χημική επεξεργασία ξύλου με συντηρητικά ή άλλες ουσίες
-Παραγωγή ξύλινων πετασμάτων (λεπιδόπλακες, μοριοσανίδες, ινοσανίδες)
-Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική δραστηριότητα
-Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων
-Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο, κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
-Kατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι
-Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης και ειδών υγιεινής από χαρτί
-Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
-Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
-Eκτύπωση εφημερίδων
-Eκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκτυπωτικές δραστηριότητες
-Βιβλιοδεσία και φινίρισμα

-Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση και δραστηριότητες προεκτύπωσης

-Παραγωγή, μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού (επίπεδου και κοίλου)
-Κατασκευή ινών γυαλιού. Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
-Κατασκευή: −Κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών. −Κεραμικών ειδών υγιεινής –Πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων −Κεραμικών πλακιδίων και κυβολίθων −Τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη −Άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
-Κατασκευή : −Κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων – Άλλων προϊόντων κεραμικής
-Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
-Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων
-Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
-Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
-Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση
-Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων κ.ά. με έλαση. Δεν περιλαμβάνεται η κονιομεταλλουργία
-Γενικές μηχανολογικές εργασίες
-Κατασκευή: −Ειδών μαχαιροποιίας −Εργαλείων −Κλειδαριών και μεντεσέδων −Χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων −Ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας −Ειδών από σύρμα −Συνδετήρων εν γένει και προϊόντων κοχλιομηχανών −Άλλων μεταλλικών προϊόντων κ.ά.
-Κατασκευή ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
-Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών
-Κατασκευή : −Μηχανών γραφείου −Ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής −Ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών −Συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος −Φωτιστικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων –Ηλεκτρικού
εξοπλισμού για κινητήρες και οχήματα κ.ά. −Λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.ά. −Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, καθώς και των συναφών μερών και εξαρτημάτων
-Κατασκευή: − Ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. − Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και ενσύρματης τηλεγραφίας
-Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων

-Κατασκευή: − Οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής − Εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής – Οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

-Κατασκευή: Κινητήρων αεροσκαφών, πλοίων, μηχανοκίνητων οχημάτων και αυτοκινούμενων εργοταξιακών μηχανημάτων – Πλαισίων εξοπλισμένων με κινητήρες
-Κατασκευή: – Αμαξωμάτων για αυτοκινούμενα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα και εργοταξιακά μηχανήματα- Μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και κατά κινητήρες
-Κατασκευή και επισκευή τμημάτων πλοίων και σκαφών
-Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού, και ειδικότερα: – Κατασκευή ηλεκτροκίνητων και ντιζελοκίνητων σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών μηχανών έλξης – Κατασκευή αυτοκινούμενων
σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών αμαξών, καθώς και οχημάτων συντήρησης ή βοηθητικών οχημάτων – Κατασκευή σιδηροδρομικού ή τροχιοδρομικού τροχαίου υλικού μη αυτοκινούμενου – Κατασκευή ειδικών τμημάτων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών μηχανών έλξης, κατά: άξονες, τροχοί, φρένα κ.λπ.- Επισκευή και συντήρηση μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων
-Κατασκευή και επισκευή: Ανεμοπλάνων και αεροπτέρων, πηδαλιουχούμενων αερόπλοιων και αεροστάτων – Μηχανισμών εκτόξευσης αεροσκαφών, μηχανισμών ανάσχεσης κ.λπ. – Εξοπλισμού εδάφους για αεροπορική εκπαίδευση
-Συντήρηση αεροσκαφών και τμημάτων και εξαρτημάτων αεροσκαφών
-Κατασκευή μοτοσικλετών (ολοκληρωμένη κατασκευή)
-Συναρμολόγηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
-Κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων μοτοσικλετών
-Κατασκευή και συναρμολόγηση ποδηλάτων
-Κατασκευή και συναρμολόγηση αναπηρικών αμαξιδίων
-Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
-Υπηρεσίες αφαλάτωσης νερού
-Κατασκευή και βαφή: − καρεκλών και καθισμάτων − άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα − άλλων επίπλων κουζίνας − άλλων επίπλων
-Κατασκευή στρωμάτων
-Κοπή νομισμάτων και μεταλλίων
-Κατασκευή: – Κοσμημάτων και συναφών ειδών κ.α. – Απομιμήσεις κοσμημάτων
-Κατασκευή μουσικών οργάνων

-Κατασκευή αθλητικών ειδών

-Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
-Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
-Στεγνοκαθαριστήρια − Πλυντήρια ταπήτων − Βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού, λευκών ειδών και συναφών ειδών

 

 

Δείτε την Απόφαση εδώ.