Επισήμανση βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής

 

ΚΥΑ 2260/155064/05-12-2014

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 412013/2000 κοινής υπουργικής απόφασης περί συμπληρωματικών Μέτρων σε εκτέλεση κοινοτικών κανονισμών που αφορούν την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Ισχύς

 

 

Δείτε την Κ.Υ.Α. εδώ.