Παρασκευαστήριο παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων

Απόφαση 464/92592 (ΦΕΚ 1483/τ.Β’/29-07-2014)

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων

 

 

Άρθρο 1: Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων καταχώρησης και λειτουργίας των παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείων).

 

Άρθρο 2: Καταχώρηση
1. Ως Αρμόδια Αρχή για την καταχώρηση των παρασκευαστηρίων κρεοπωλείου ορίζεται η κτηνιατρική αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή, κατά περίπτωση, της οικείας Περιφέρειας (ΑΑ).
2. Για την καταχώρηση παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας κρεοπωλείου από τον οικείο Δήμο.
3. Για την καταχώρηση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην ΑΑ, η οποία συνοδεύεται από:
− Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος λιανικής πώλησης.
− Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) του κρεοπωλείου και του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου με λεπτομερή απεικόνιση τοποθέτησης του εξοπλισμού και των συσκευών.
− Βεβαίωση από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του υπεύθυνου του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου.
Μετά την υποβολή της αίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά η Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή πραγματοποιεί αυτοψία, όπου απαιτείται, για την καταχώρηση σε μητρώο.
Άρθρο 3: Διαμόρφωση χώρου και εξοπλισμός
1. Το παρασκευαστήριο κρεοπωλείου πρέπει να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης του καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων.
2. Ο διαχωρισμός των εργασιών μεταξύ του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου και του καταστήματος λιανικής πώλησης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του Νόμου 4254/2014 (Α΄ 85).

3. Στο χώρο του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για την
διενέργεια των εργασιών που πραγματοποιούνται σε αυτό.
4. Όταν τα παρασκευαστήρια κρεοπωλείου χρησιμοποιούν κρέας πουλερικών, όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με εξοπλισμό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το χειρισμό του κρέατος πουλερικών.
Άρθρο 4: Παραγόμενα προϊόντα
1. Τα παρασκευαστήρια κρεοπωλείου επιτρέπεται να παράγουν μόνο παρασκευάσματα κρέατος σύμφωνα με την παρ. 1β της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του Νόμου 4254/2014 (Α΄ 85).
2. Η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα των παρασκευασμάτων της παρ. 1 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της ποσότητας του κρέατος που διακινεί ημερησίως το κρεοπωλείο και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 100 κιλά. Κατ’ εξαίρεση, δέκα (10) ημέρες πριν και δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία των Χριστουγέννων και του Πάσχα, η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα παρασκευασμάτων μπορεί να ανέλθει στο 60% της ποσότητας του κρέατος που διακινεί ημερησίως το κρεοπωλείο και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 200 κιλά.
3. Δεν επιτρέπεται η κατάψυξη των παραγόμενων στο παρασκευαστήριο κρεοπωλείου προϊόντων.

 

Άρθρο 5: Διάθεση προϊόντων
1. Τα παραπάνω προϊόντα επιτρέπεται να πωλούνται εντός του Δήμου ή και όμορου Δήμου στον οποίο βρίσκεται το παρασκευαστήριο κρεοπωλείου.
2. Τα παρασκευάσματα κρέατος βρίσκονται σε ειδική προθήκη διάθεσης, που διαχωρίζει τα προϊόντα αυτά από τα άλλα προς πώληση κρέατα.
3. Κατά την πώληση των προϊόντων θα πρέπει αναγράφονται οι απαραίτητες ενδείξεις, που προβλέπονται από τον Καν. 1169/2011 όπως αυτός ισχύει.

 

Άρθρο 6: Κυρώσεις
Όταν δεν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις, στον υπεύθυνο του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του Νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32).

 

Άρθρο 7: Κατάργηση διατάξεων
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει να ισχύει η αριθμ. 306272/2008 (B΄ 1483/2008) απόφασή μας. Οι υφιστάμενες άδειες ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση προσδιορίζεται, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ελλείψεων και επανεξετάζονται.

 

Άρθρο 8: Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Δείτε την Απόφαση εδώ.