Νόμος 4303/2014

Νόμος 4303/2014 (ΦΕΚ 231/τ.Α.’/17-10-2014)

«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλήρωση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α΄ 136) και άλλες διατάξεις.»

 

Άρθρο 1: Κύρωση ΠΝΠ

Άρθρο 2: Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2969/2001

«…Στο ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (A΄ 281) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:
1. Στο άρθρο 3 η παράγραφος 11 αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«11.α. Πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την εθνική μέθοδο (φωτιστικό οινόπνευμα):
Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης χαμηλής ποιότητας (κεφαλές και ουρές της απόσταξης, ακατέργαστη ή ακάθαρτη ή ακαθάριστη αιθυλική αλκοόλη) με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 93% vol. και όχι άνω των 96% vol., στην οποία προστίθενται οι ακόλουθες ουσίες ανά εκατόλιτρο ένυδρης αιθυλικής αλκοόλης 93% vol.:
α) Μεθυλική αλκοόλη: 2 λίτρα.
β) Τερεβινθέλαιο: 1 λίτρο.
γ) Φωτιστικό πετρέλαιο: 0,50 λίτρα.
δ) Κυανούν του μεθυλενίου: 0,40 γραμμάρια.
Το τελικό προϊόν πρέπει, ως έχει, να παρουσιάζει ένδειξη του εκατονταβάθμου αλκοολομέτρου 93% vol.
στους 20° C.
β. Πλήρως μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη με την κοινή ευρωπαϊκή μέθοδο:
Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη ή ακατέργαστη), ως και η συνθετική αιθυλική αλκοόλη, στην οποία προστίθενται οι ουσίες που καθορίζονται, κατά το είδος και την αναλογία τους, στις εκάστοτε ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις.
12. Ποτά από ζύμωση: Τα ποτά του κωδικού Σ.Ο. 22.06 που λαμβάνονται από αλκοολική ζύμωση καρπών, φρούτων και γενικά γεωργικών πρώτων υλών ή/και των χυμών αυτών και προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι παραγωγής και διάθεσης των εν λόγω προϊόντων.»
2. Η παράγραφος Β5 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα δοχεία συλλογής και αποθήκευσης, καθώς και οι σωληνώσεις μεταφοράς, πρέπει να είναι από υλικά κατάλληλα για την αποθήκευση αλκοολούχων υγρών. Τα δοχεία συλλογής και αποθήκευσης πρέπει να είναι κανονικού γεωμετρικού σχήματος, εγκατεστημένα έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η σφράγισή τους, πριν δε από την έναρξη λειτουργίας να έχουν ογκομετρηθεί και εγκριθεί αρμοδίως οι οικείοι ογκομετρικοί πίνακες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.»
3. Στο άρθρο 7 η παράγραφος Γ3 αντικαθίσταται, ενώ προστίθεται και παράγραφος Γ4 ως εξής:
«Γ3. Τα αποσταγματοποιεία μπορούν να συστεγάζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία, στα οποία οι
αρμόδιες κατά το άρθρο 2 του παρόντος νόμου Αρχές μπορούν να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους σύμφωνα με όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Γ4. Προκειμένου για τα στέμφυλα που εισάγονται στα αποσταγματοποιεία προς παραγωγή αποστάγματος στεμφύλων σταφυλής, μπορεί να αναγνωρίζεται, κατά τους σχετικούς ελέγχους, ανοχή έως 15% πλέον του ορίου της απόδοσής τους σε αιθυλική αλκοόλη που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της παραγράφου Ε2 του παρόντος άρθρου.»
4. Η παράγραφος Δ6 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ6. Απαγορεύεται η συνύπαρξη και λειτουργία ποτοποιείου σε ενιαίο χώρο με άλλη επιχείρηση εκτός από αποσταγματοποιείο και οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας. Ωστόσο, η συνύπαρξη αυτή δεν επιτρέπεται στην περίπτωση συστέγασης και συλλειτουργίας οινοποιείου και αποσταγματοποιείου.»
5. Η παράγραφος Δ10 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ10.α. Απαγορεύεται η εμφιάλωση αλκοολούχων ποτών από άλλους επιτηδευματίες πλην των ποτοποιών.
β. Κατά παρέκκλιση προς τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, στις περιπτώσεις των αποσταγ−
ματοποιείων που συστεγάζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία που διαθέτουν εμφιαλωτήριο οίνων, επιτρέπεται η εμφιάλωση στο υφιστάμενο εμφιαλωτήριο οίνων, αποκλειστικά και μόνον, των παραγομένων από το αποσταγματοποιείο αποσταγμάτων.
Στην περίπτωση αυτή, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση του εμφιαλωτηρίου για την εμφιάλωση των κατά τα ανωτέρω αποσταγμάτων, ενώ όσον αφορά τις διαδικασίες ελέγχου για την εμφιάλωση και τη διάθεση τούτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.»
6. Οι παράγραφοι 6 και 7, ως και η περίπτωση β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Επιτρέπεται η διάθεση στη λιανική πώληση εμφιαλωμένης της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλ−
κοόλης, είτε με την εθνική μέθοδο (φωτιστικού οινοπνεύματος) είτε με την κοινή μέθοδο σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις. Η παρασκευή της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής
αλκοόλης, είτε με την εθνική μέθοδο (φωτιστικού οινοπνεύματος) είτε με την κοινή μέθοδο πραγματοποιείται, αποκλειστικά και μόνον, από τα οινοπνευματοποιεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας ή από τους νεφτοποιούς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, ως και από τις φορολογικές αποθήκες εμπορίας που διακινούν χύμα, παντός είδους αιθυλική αλκοόλη, αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης γεωργικής προέλευσης. Η εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, είτε με την εθνική μέθοδο (φωτιστικού οινοπνεύματος) είτε με την κοινή μέθοδο, επιτρέπεται να γίνεται μόνο από επιτηδευματίες οι οποίοι κατέχουν ειδική, κατά περίπτωση, άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, επί τη βάσει της οποίας και μόνον επιτρέπεται η εκ μέρους τους προμήθεια αυτής.
7.α. Προκειμένου για την κατά την παρ. 1β΄του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 και την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, η μετουσίωση μπορεί να διενεργείται επ’ ονόματι των Οινοπνευματοποιών Β΄ κατηγορίας ή των φορολογικών αποθηκών εμπορίας χύμα, παντός είδους, αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, με σκοπό την εν συνεχεία διάθεσή της τμηματικά στις δικαιούχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες που κέκτηνται την προς τούτο σχετική έγκριση, υπό όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. β. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τύπο ή τρόπο διάθεση στη λιανική πώληση της, κατά το προηγούμενο εδάφιο, μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, ταύτης προοριζομένης αποκλειστικά και μόνον για βιομηχανική χρήση.»

«11.β. για την πλήρη μετουσίωση, την παρασκευή, διάθεση και εμφιάλωση της, κατά την παράγραφο 11 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, ως και για την εμφιάλωση της ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και τη διάθεσή της στη λιανική πώληση.»
7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι διοικητικές παραβάσεις του νόμου αυτού παραγράφονται, εάν εντός τριετίας από την τέλεσή τους δεν κοινοποιηθεί στον ή στους υπαιτίους η καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής.
Προκειμένου περί μη κανονικών δειγμάτων, κάθε είδους, αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, ως και αλκοολούχων ποτών, η τέλεση των κατά τα ανωτέρω διοικητικών παραβάσεων ανατρέχει από την ημερομηνία κατά την οποία τα αποτελέσματα των οικείων χημικών εξετάσεων κατέστησαν οριστικά ή από της εκδόσεως της σχετικής γνωμοδοτήσεως του ΑΧΣ.»

 

Άρθρο 3: Αξιοποίηση της κινητής περιουσίας του ΕΟΜΜΕΧ

Άρθρο 4: Διαδικαστικά ζητήματα μεσολάβησης και διαιτησίας συλλογικών διαφορών εργασίας

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Παραγωγή και διάθεση ξυδιού

Παράγραφος 1
Ορισμοί και κατηγορίες ξυδιού
1. Ως ξύδι (ή όξος) νοείται το προϊόν που παράγεται με οξική ζύμωση ή αλκοολική και οξική ζύμωση, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε πρώτης ύλης, από τις ακόλουθες:
α) Οίνοι κάθε κατηγορίας, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (EE L 347).
β) Ξηρή σταφίδα.
γ) Φρούτα και προϊόντα αλκοολικής ζύμωσης αυτών.
Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως φρούτα νοούνται και τα τμήματα των φρούτων νωπών ή αποξηραμένων ή/και χυμοί αυτών.

δ) Αιθυλική αλκοόλη. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως αιθυλική αλκοόλη νοείται η αιθυλική
αλκοόλη γεωργικής προέλευσης, το απόσταγμα οίνου, το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής, το απόσταγμα οινολασπών, το απόσταγμα σταφίδας, η ακατέργαστη αλκοόλη ως και το προϊόν απόσταξης γεωργικής προέλευσης, όπως ορίζονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
ε) Βύνη δημητριακών ή/και δημητριακά.
στ) Μέλι και βρώσιμα υπολείμματα μελισσοκομίας.
ζ) Μπύρα.
2. Ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, το ξύδι που παράγεται διακρίνεται στις κάτωθι κατηγορίες:
α) Ξύδι από οίνο: Το ξύδι όπως αυτό ορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, το οποίο παράγεται αποκλειστικά από την οξική ζύμωση οίνου.
β) Ξύδι από ξηρή σταφίδα: Το ξύδι που παράγεται αποκλειστικά από αλκοολική και οξική ζύμωση των υγρών εκχύλισης της ξηράς σταφίδας.
γ) Ξύδι από φρούτα: Το ξύδι που παράγεται από οξική ζύμωση ή αλκοολική και οξική ζύμωση των πρώτωνυλών που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της υποπαραγράφου 1, καθώς και το ξύδι που προκύπτει από αλκοολική και οξική ζύμωση μη οινοποιήσιμων σταφυλιών, συμπεριλαμβανομένων των απορρόγων σταφυλιών (απορρίμματα συσκευαστηρίων σταφυλιών) ή και των οινοποιήσιμων σταφυλιών σε ανάμιξη με εκχύλισμα ξηρής σταφίδας.
δ) Ξύδι από αλκοόλη: Το ξύδι που παράγεται από οξική ζύμωση της αιθυλικής αλκοόλης, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση δ΄ της υποπαραγράφου 1.
ε) Ξύδι από δημητριακά: Το ξύδι που παράγεται από αλκοολική και οξική ζύμωση των πρώτων υλών που αναφέρονται στην περίπτωση ε΄ της υποπαραγράφου 1.
στ) Ξύδι από μέλι: Το ξύδι που παράγεται από αλκοολική και οξική ζύμωση των πρώτων υλών που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της υποπαραγράφου 1.
ζ) Ξύδι από μπύρα: Το ξύδι που παράγεται από οξική ζύμωση της πρώτης ύλης που αναφέρεται στην περίπτωση ζ΄ της υποπαραγράφου 1.
η) Βαλσαμικό ξύδι: Το προϊόν που λαμβάνεται είτε με προσθήκη σε ξύδι αμπελοοινικής προέλευσης συ−
μπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών ή/και ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλιών, όπως
αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 είτε με μερική αλκοολική ζύμωση και στη συνέχεια με οξική ζύμωση του προϊόντος συμπύκνωσης των υγρών που λαμβάνονται από την εκχύλιση ξηράς σταφίδας.
Το βαλσαμικό ξύδι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την αριθμ. 90/2009 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ), η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 90/2009/ 17.2.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 270).
3. Επιτρέπεται η παρασκευή ξυδιού από περισσότερες της μίας πρώτες ύλες, με εξαίρεση την αιθυλική
αλκοόλη, η οποία μπορεί να αποτελεί πρώτη ύλη για την παραγωγή αποκλειστικά και μόνο του ξυδιού από αλκοόλη. Επιτρέπεται η ανάμιξη ξυδιών μόνο των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της υποπαραγράφου 2.
4. α) Η οξύτητα των ξυδιών που προορίζονται για κατανάλωση πρέπει να είναι τουλάχιστον πενήντα (50)
γραμμάρια ανά λίτρο, εκφρασμένη σε οξικό οξύ, για όλες τις κατηγορίες ξυδιών, εκτός από τα ξύδια από
οίνο τα οποία πρέπει να έχουν οξύτητα τουλάχιστον εξήντα (60) γραμμάρια ανά λίτρο.
β) Κάθε άλλο βρώσιμο προϊόν που παρασκευάζεται με διαδικασίες διαφορετικές από αυτές που περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεών του και χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο του ξυδιού δεν θεωρείται ξύδι και χαρακτηρίζεται ως «αρτυματική ύλη» ή «άρτυμα» ή «αναπλήρωμα ξυδιού».
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να καθορίζονται:
α) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των διαφόρων κατηγοριών ξυδιού, καθώς και των πρώτων υλών παραγωγής του.
β) Οι τυχόν νέες κατηγορίες ξυδιού, οι πρώτες ύλες παραγωγής τους, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές αυτών.

 

Παράγραφος 2
Αρμόδιες αρχές
1. α) Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι:
αα) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δια της Διεύθυνσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, ως αρμόδια κεντρική αρχή.
ββ) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5, 8 και 11.
γγ) Τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία εποπτεύουν, συντονίζουν και συνεπικουρούν τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στο ελεγκτικό τους έργο.
β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ανατίθενται πρόσθετες
αρμοδιότητες στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και να καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου.
2. Για τον έλεγχο της αιθυλικής αλκοόλης, η οποία παραλαμβάνεται, προς οξοποίηση, στα οξοποιεία αρμόδιες αρχές είναι οι Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και οι Τελωνειακές Υπηρεσίες υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των οποίων τελούν τα εν λόγω οξοποιεία εφαρμοζομένων και των σχετικών διατάξεων των ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και Αλκοολούχα Προϊόντα» (Α΄ 281) και ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265).
Παράγραφος 3
Εγκαταστάσεις παραγωγής και εμφιάλωσης ξυδιού
1. Η παραγωγή ξυδιού κάθε κατηγορίας γίνεται από τα οξοποιεία, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4. Το ξύδι διατίθεται προς εμπορία είτε προσυσκευασμένο είτε χύμα.
Η εμφιάλωση του ξυδιού γίνεται από τα οξοποιεία, καθώς και από εμφιαλωτήρια ξυδιού, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

2. Απαγορεύεται εντός των οξοποιείων η παραγωγή προς εμπορία οίνου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου
γεωργικού προϊόντος και τροφίμου πλην του ξυδιού και αυτών που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της
υποπαραγράφου 5.
3. Απαγορεύεται η συστέγαση οξοποιείου με οινοποιείο.
4. Οι δεξαμενές που προορίζονται για την αποθήκευση της παραλαμβανόμενης, προς οξοποίηση, αιθυλικής αλκοόλης πρέπει να είναι σύμφωνες με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001 για τα δοχεία συλλογής και αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης, ενώ ο σχεδιασμός, η διαρρύθμιση, η κατασκευή και η χωροδιάταξή τους πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε αυτές.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α) Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται στα οξοποιεία που διαθέτουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, η παραγωγή σταφιδίνης, γλυκόζης, οπωροσακχάρου, σιροπιού σύκων, σταφιδομέλιτος, χαρουποσιροπίου, καθώς και η κατεργασία φρούτων, τομάτας και λαχανικών προς παρασκευή χυμών, συμπυκνωμένων ή μη, πολτών,
πηκτών, μαρμελάδων και σαλτσών με βάση το ξύδι.
β) Καθορίζονται οι προδιαγραφές των δεξαμενών αποθήκευσης, των μηχανημάτων και των σωληνώσεων
μεταφοράς ξυδιού, καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία του ξυδιού.
γ) Ρυθμίζεται η διαδικασία, με την οποία είναι δυνατή η παραλαβή οινοποιήσιμων σταφυλιών προς αλκοολική ζύμωση και εν συνεχεία οξική ζύμωση για την παραγωγή ξυδιού από οίνο, καθώς και η διαδικασία με την οποία είναι δυνατή η παραλαβή μη οινοποιήσιμων σταφυλιών προς αλκοολική ζύμωση και εν συνεχεία οξική ζύμωση για την παραγωγή ξυδιού από σταφύλι.
δ) Μπορούν να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η συστέγαση οξοποιείου με μονάδα παραγωγής συμπυκνωμένου γλεύκους και η συμπύκνωση γλεύκους για παραγωγή βαλσαμικού ξυδιού.
Παράγραφος 4
Έναρξη λειτουργίας οξοποιείου και εμφιαλωτηρίου ξυδιού
1. α) Τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της λειτουργίας οξοποιείου ή/και εμφιαλωτηρίου ξυδιού, ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποβάλλει, υποχρεωτικά, αναγγελία έναρξης λειτουργίας, στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, όπου πρέπει να αναφέρονται οι πρώτες ύλες που θα παραλαμβάνονται προς κατεργασία, οι κατηγορίες ξυδιών που θα παράγονται ή/και θα εμφιαλώνονται και το σχετικό διάγραμμα ροής.
Στην περίπτωση που μεταξύ των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών περιλαμβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη, ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται να υποβάλλει την κατά τα ανωτέρω αναγγελία έναρξης λειτουργίας και στις κατά την υποπαράγραφο 2, της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου αρμόδιες Αρχές οι οποίες, δια των αρμοδίων οργάνων τους, προβαίνουν στον έλεγχοεπιθεώρηση των οικείων εγκαταστάσεων συντασσομένης σχετικής έκθεσης επί τη βάσει της οποίας και αναλόγως του αποτελέσματος αυτής επιτρέπεται και μόνον, ύστερα από σχετική έγκριση, η παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης, προς κατεργασία, από το οξοποιείο.

Η αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο αναγγέλων δεσμεύεται να τηρεί τις υποχρεώσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
β) Η λειτουργία του οξοποιείου ή/και του εμφιαλωτηρίου ξυδιού αρχίζει μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του, καθώς και νωρίτερα, εφόσον η κατά τόπον αρμόδια αρχή βεβαιώσει εγγράφως για τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας του, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου στην εγκατάσταση.
Αν δεν τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας του οξοποιείου ή/και του εμφιαλωτηρίου ξυδιού,
η κατά τόπον αρμόδια αρχή δύναται, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την έναρξη λειτουργίας του.
Η βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας του οξοποιείου ή/και εμφιαλωτηρίου ξυδιού ή η απαγόρευση λειτουργίας του, κοινοποιείται άμεσα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στη Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Στην περίπτωση των οξοποιείων, μεταξύ των πρώτων υλών των οποίων περιλαμβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη, οι διατάξεις της παρούσας περιπτώσεως τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρούσας υποπαραγράφου.
2. Η Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταρτίζει και τηρεί «Μητρώο Επιχειρήσεων ξυδιού» για την παραγωγή/εμφιάλωση ξυδιού όλων των κατηγοριών, σε εθνικό επίπεδο, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο οποίο εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις ξυδιού που διαθέτουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας.
3. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγγελία έναρξης λειτουργίας οξοποιείου ή/και εμφιαλωτηρίου ξυδιού, η διαδικασία ελέγχου αυτών, τα υποδείγματα με βάση τα οποία γίνεται η αναγγελία, τα περί μεταβολής στοιχείων υφιστάμενης αναγγελίας λειτουργίας και υποβολής ενστάσεων και κάθε σχετικό θέμα.
β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την τήρηση, οργάνωση και λειτουργία του «Μητρώου Επιχειρήσεων ξυδιού», καθώς και την τήρηση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχου μητρώου για τις επιχειρήσεις της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
Παράγραφος 5
Διακίνηση προϊόντων οξοποιίας
1. Οι οξοποιοί ή/και οι εμφιαλωτές ξυδιού υποχρεώνονται να τηρούν βιβλίο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο να καταχωρίζουν κάθε μήνα τις εισαχθείσες πρώτες ύλες κατά κατηγορία, τις κατεργασθείσες ποσότητες πρώτων υλών και την περιεκτικότητα αυτών σε σάκχαρα ή/και αλκοόλη, τις παραχθείσες και διακινηθείσες ποσότητες ξυδιού κατά κατηγορία, καθώς και την περιεκτικότητα αυτών σε οξικό οξύ.

2. α) Οι οξοποιοί οφείλουν να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκουν, ετήσια δήλωση παραγωγής.
β) Αν οι οξοποιοί χρησιμοποιούν αιθυλική αλκοόλη ως πρώτη ύλη, επιπλέον της ετήσιας δήλωσης παραγωγής της περίπτωσης α΄, οφείλουν να υποβάλλουν και μηνιαία δήλωση παραγωγής και διακίνησης στην κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ, εντός δεκαημέρου από της λήξεως εκάστου μηνός.
Στην περίπτωση αυτή, στο τέλος εκάστου μηνός, διενεργείται από την κατά τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία του ΓΧΚ καταμέτρηση υπολοίπων των πάσης φύσεως πρώτων υλών, αυτουσίων ή υπό κατεργασία, ως και των ημιετοίμων ή ετοίμων προϊόντων, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου.
Στις δηλώσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία που καταχωρίζονται στα βιβλία, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1.
3. Η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας και η Χημική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, κατά περίπτωση, προβαίνουν στον έλεγχο της δήλωσης παραγωγής αφού προβούν στον έλεγχο των βιβλίων, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έλεγχο, τον οποίο κρίνουν απαραίτητο.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στις δηλώσεις, στα βιβλία που πρέπει να τηρούν τα οξοποιεία, καθώς και στη διακίνηση των προϊόντων οξοποιίας.
Παράγραφος 6
Επισήμανση
1. Η επισήμανση του ξυδιού πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και
επιπλέον τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Η ονομασία πώλησης του ξυδιού πρέπει να είναι αυτή της ονομασίας της κατηγορίας στην οποία ανήκει το ξύδι. Στην περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων της μίας πρώτων υλών, η ονομασία πώλησης του ξυδιού πρέπει να φέρει την ένδειξη «ξύδι από…», η οποία συμπληρώνεται από τις ονομασίες των αντίστοιχων κατηγοριών κατά σειρά φθίνουσας συμμετοχής στο τελικό προϊόν.
Στην περίπτωση ξυδιού που παρασκευάζεται από ένα είδος φρούτου ο όρος «φρούτα» αντικαθίσταται από την ονομασία του συγκεκριμένου φρούτου που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή του. Ειδικά για την περίπτωση του ξυδιού από μήλα μπορεί, αντί της ονομασίας πώλησης «ξύδι από μήλα», να χρησιμοποιείται, εναλλακτικά, η ονομασία «μηλόξυδο». Το ξύδι που παράγεται από σταφύλια, μη οινοποιήσιμα, συμπεριλαμβανομένων των απορρόγων συσκευαστηρίων ή με ανάμιξη οινοποιήσιμων ή μη σταφυλιών ή προϊόντων αυτών μεταξύ τους ή/και με εκχύλισμα ξηρής σταφίδας πρέπει να φέρει την ονομασία πώλησης «ξύδι από σταφύλια» ή «γνήσιο ξύδι» ή «ξύδι αμπελοοινικής προέλευσης».
β) «Ξύδι αμπελοοινικής προέλευσης» μπορεί να ονομάζεται το ξύδι που προέρχεται από προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα.
γ) Η ένδειξη της επί τοις εκατό περιεκτικότητας σε οξικό οξύ αναγράφεται υποχρεωτικά στην επισήμανση του ξυδιού.

2. Ξύδια τα οποία έχουν παρασκευαστεί νομίμως ή έχουν διατεθεί στο εμπόριο σε άλλα κράτη−μέλη της
Ε.Ε. ή σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.) που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή στην Τουρκία, μπορούν να διατεθούν στην ελληνική αγορά, εφόσον έχουν παρασκευασθεί σύμφωνα με πρότυπα, προδιαγραφές ή και διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου ώστε να εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία.
3. Το βαλσαμικό ξύδι, το οποίο παράγεται με εκχύλιση ξηρής σταφίδας μπορεί να φέρει στην επισήμανσή του την ένδειξη «βαλσαμικό ξύδι από εκχύλιση ξηρής σταφίδας» ή «βαλσαμικό ξύδι από ξηρή σταφίδα».
4. Στο ξύδι από οίνο, μπορεί να αναγράφεται η οινοποιήσιμη ποικιλία του, αν αυτή μπορεί να αποδειχθεί
από τον οξοποιό με την τήρηση των κανόνων ιχνηλασιμότητας.
5. Αν οι πρώτες ύλες παραγωγής είναι ελληνικής προέλευσης, μπορεί στην επισήμανση του ξυδιού να
αναγράφεται ο όρος «από ελληνικές πρώτες ύλες» ή ο όρος «από ελληνικά/ους», ο οποίος συμπληρώνεται με την κατηγορία των πρώτων υλών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να καθορίζονται ειδικές ενδείξεις της επισήμανσης των ξυδιών και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Παράγραφος 7
Διάλυμα οξικού οξέος
1. Κάθε προϊόν που παράγεται κατόπιν αραίωσης σε νερό οξικού οξέος, κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, το οποίο χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο ξυδιού, καθώς και οποιοδήποτε μίγμα αυτού του προϊόντος με ξύδι, δεν θεωρείται ως ξύδι, αλλά χαρακτηρίζεται ως διάλυμα οξικού οξέος. Τα προϊόντα, στα οποία περιέχεται διάλυμα οξικού οξέος αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη «Διάλυμα οξικού οξέος/ή τεχνητό ξύδι».
2. Απαγορεύεται η παραγωγή ή η εμφιάλωση διαλύματος οξικού οξέος από οξοποιούς ή εμφιαλωτές ξυδιού και γενικά η παρουσία, για οποιονδήποτε λόγο, στα οξοποιεία και στα εμφιαλωτήρια ξυδιού των προϊόντων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 1, καθώς και κάθε είδους βιομηχανικού οξικού οξέος.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
Παράγραφος 8
Έλεγχοι
1. Οι έλεγχοι των οξοποιείων και των εμφιαλωτηρίων ξυδιού διακρίνονται σε διοικητικούς και επιτόπιους και διενεργούνται είτε από τους αρμόδιους για τα αμπελοοινικά προϊόντα υπάλληλους των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής είτε από κλιμάκια ελεγκτών, τα οποία συγκροτούνται με απόφαση των Προϊσταμένων των Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε. και τα οποία αποτελούνται από:
α) δύο (2) υπάλληλους των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, εκ των οποίων ο ένας

αρμόδιος για τα αμπελοοινικά προϊόντα και ο δεύτερος αρμόδιος ποιοτικός ελεγκτής και
β) έναν (1) υπάλληλο των Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε..

2. Τα Π.Κ.Π.Φ. και Π.Ε.:
α) Εποπτεύουν, συντονίζουν και συνεπικουρούν τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

στο ελεγκτικό τους έργο.
β) Σε κάθε εισαγωγή από τρίτη χώρα ή από κράτος − μέλος της Ε.Ε. πρώτων υλών, οι οποίες προορίζονται για οξοποίηση, ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου
προορισμού, η οποία μεριμνά για την παρακολούθηση του προϊόντος και την ορθή επισήμανσή του.
Στην περίπτωση οξοποιείων που κατεργάζονται, μεταξύ των άλλων πρώτων υλών, και αιθυλική αλκοόλη,
ενημερώνουν άμεσα και τις κατά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρμόδιες Αρχές, οι οποίες ενεργούν για τον έλεγχο και τη δειγματοληψία, προς χημική εξέταση, της εισαγόμενης κατά τα ανωτέρω πρώτης ύλης.
3. Ο έλεγχος και η εποπτεία των οξοποιείων που κατεργάζονται, μεταξύ των άλλων πρώτων υλών, και
αιθυλική αλκοόλη διενεργείται, από τις κατά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρμόδιες αρχές, ιδίως όσον αφορά τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, την παραλαβή και χρήση της αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και των λοιπών πρώτων υλών, τον τρόπο για τη βεβαίωση της κατεργασίας των πρώτων υλών ως και την πίστωσή τους, σύμφωνα με όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ενώ μπορεί να επιβάλλονται απαγορεύσεις, περιορισμοί και υποχρεώσεις προκειμένου για την κατεργασία ή τη
συγκατεργασία των διαφόρων πρώτων υλών.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγουμένης υποπαραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου των οξοποιείων και των εμφιαλωτηρίων ξυδιού και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Παράγραφος 9
Μέτρα συμμόρφωσης
1. Οι αρμόδιες αρχές, αν κατά την άσκηση του ελεγκτικού τους έργου διαπιστώσουν μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία, η κατ’ εφαρμογή αυτής εθνική νομοθεσία, καθώς και οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιβάλλουν, κατά περίπτωση, και στο βαθμό που απαιτείται και κατά λόγο αρμοδιότητας, τα μέτρα συμμόρφωσης που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), στις σχετικές διατάξεις του ν. 2969/2001, καθώς και τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες
εφαρμογής των μέτρων συμμόρφωσης.
Παράγραφος 10
Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
1. α) Στους οξοποιούς και εμφιαλωτές ξυδιού που παρασκευάζουν ή εμφιαλώνουν διάλυμα οξικού οξέος και σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 7, εκτός εκείνων της υποπαραγράφου 3 αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

β) Σε περίπτωση υποτροπής το κατά τα ανωτέρω πρόστιμο τριπλασιάζεται.

2. Σε όποιους υποπίπτουν σε οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και με την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου 5 ή παράβαση η οποία προβλέπεται στις περιπτώσεις α΄ «Γενικά» και β΄ «Τομέας Τροφίμων» της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4235/2014, συμπεριλαμβανομένου και του «Υποτομέα κανόνων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης», οι παραβάσεις του οποίου μπορούν να εξειδικεύονται με προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του ίδιου νόμου, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται για τις παραβάσεις αυτές.
3. Όποιος παράγει, εισάγει, αποθηκεύει, διακινεί ή διαθέτει στην κατανάλωση ξύδι όλων των κατηγοριών ή διάλυμα οξικού οξέος, το οποίο κατά διαπίστωση των αρμοδίων αρχών είναι επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου, τιμωρείται με την ποινική κύρωση της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4235/2014. Για τον προσδιορισμό της έννοιας του επιβλαβούς για την υγεία προϊόντος εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 4235/2014.
4. Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων αυτών που προβλέπονται στην υποπαράγραφο 5, επιβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 4235/2014.
5. α) Επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ:
αα) Στους οξοποιούς που εναποθέτουν σε μη ογκομετρημένες δεξαμενές την παραλαμβανόμενη αιθυλική
αλκοόλη που προορίζεται για την παραγωγή ξυδιού από αλκοόλη.
ββ) Στους οξοποιούς που παραλαμβάνουν αιθυλική αλκοόλη προς οξοποίηση, οι οποίοι παραλείπουν να
υποβάλλουν, υποβάλλουν εκπρόθεσμα ή συντάσσουν ανακριβώς την κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μηνιαία δήλωση.
γγ) Επιφυλασσομένων των σχετικών διατάξεων των νόμων 2960/2001 και 2969/2001, οι οξοποιοί που παραλαμβάνουν αιθυλική αλκοόλη προς οξοποίηση, οι οποίοι υποπίπτουν σε οποιαδήποτε άλλη παράβαση του παρόντος, ως και των υπουργικών αποφάσεων που θα εκδοθούν για την εφαρμογή του, αρμοδιότητας των κατά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρμοδίων αρχών, που δεν προβλέπεται στην παρούσα υποπαράγραφο.
β) Επιβάλλεται πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ:
αα) Στους οξοποιούς που παραλαμβάνουν αιθυλική αλκοόλη προς οξοποίηση, οι οποίοι δεν τηρούν ή τηρούν ανακριβώς το προβλεπόμενο βιβλίο, καθώς και στους εξ αυτών αρνουμένους να παραδώσουν για έλεγχο, στους αρμοδίους υπαλλήλους των κατά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρμοδίων αρχών, το βιβλίο αυτό ως και τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

ββ) Στους οξοποιούς που παραλαμβάνουν αιθυλική αλκοόλη προς οξοποίηση, οι οποίοι αρνούνται να επιτρέψουν την είσοδο στο εργοστάσιο των αρμοδίων για τον έλεγχο υπαλλήλων των κατά την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου αρμοδίων αρχών ή παρακωλύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια του ελέγχου.

γ) Επιφυλασσομένων των σχετικών διατάξεων των νόμων 2960/2001 και 2969/2001, στους οξοποιούς που χρησιμοποιούν την παραλαμβανόμενη αιθυλική αλκοόλη ως πρώτη ύλη για την παραγωγή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος εκτός από το ξύδι από αλκοόλη, ως και στους οξοποιούς που γενικά δεν αποδεικνύουν τη νόμιμη χρησιμοποίηση της παραλαμβανόμενης προς οξοποίηση αιθυλικής αλκοόλης, επιβάλλεται πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
δ) Επιφυλασσομένων των σχετικών διατάξεων των νόμων 2960/2001 και 2969/2001, στους οξοποιούς που παραλαμβάνουν αιθυλική αλκοόλη προς οξοποίηση οι οποίοι δεν αναφέρουν, αναφέρουν ανακριβώς τις εισαγόμενες στο οξοποιείο τους πρώτες ύλες ή γενικά δεν τηρούν τους όρους, διατυπώσεις και διαδικασίες, ως και τους περιορισμούς και απαγορεύσεις που καθορίζονται σχετικά με την παραλαβή και κατεργασία των πρώτων υλών, επιβάλλεται πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
ε) Σε περίπτωση υποτροπής, τα προβλεπόμενα από τις κατά τα ανωτέρω περιπτώσεις της παρούσας υποπαραγράφου τριπλασιάζονται.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στην υποπαράγραφο 1, ενώ με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στην υποπαράγραφο 5.
Παράγραφος 11
Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 10 επιβάλλονται, εισπράττονται και αποδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 25 του ν. 4235/2014, εκτός των περιπτώσεων της υποπαραγράφου 5 αυτής για τις οποίες εφαρμόζονται οι διαδικασίες και διατυπώσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των νόμων 2960/2001 και 2969/2001.
Παράγραφος 12
Μεταβατικές διατάξεις
1. α) Μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων ήδη συσκευασμένων ξυδιών, επιτρέπεται η χρήση στην επισήμανση και στα συνοδευτικά έγγραφα αυτών των ονομασιών πώλησης που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και στο ξύδι που πρόκειται να συσκευαστεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου,

β) Μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά ξυδιού, του οποίου η οξύτητα δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούνται τα όρια οξύτητας που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.
2. Στα οξοποιεία και εμφιαλωτήρια ξυδιού που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου λειτουργούν δίνεται προθεσμία έξι (6) μηνών να καταθέσουν στην κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής αναγγελία έναρξης λειτουργίας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 4.
Παράγραφος 13
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται, όπως ισχύουν:
α) Ο ν. 4586/1930 «Περί προστασίας της παραγωγής φυσικού όξους και εμπορίας αυτού» (Α΄ 45).
β) Η αριθμ. 11795/30.6.1930 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας «Περί καθορισμού των βιομηχανικών εργοστασίων εις τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή οξικού οξέος και περί των όρων και διατυπώσεων υπό τους οποίους επιτρέπεται αυτή» (Β΄ 82), καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1ε του άρθρου 1 αυτής.
γ) Η αριθ. 1733/1973/10.7.1973 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους «Περί των όρων και υποχρεώσεων υφ’ ους επιτρέπεται η παραγωγή και διάθεσις εις την κατανάλωσιν αναπληρωμάτων όξους εκ μήλων» (Β΄ 329/1974), καθώς και η αριθ. 2122/1962 όμοια απόφαση.
δ) Η αριθ. 2056/1961/31.12.1961 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους «Περί των όρων συσκευασίας, ους δέον να πληροί το εις την λιανικήν πώλησιν προσφερόμενον εμφιαλωμένον όξος» (Β΄ 74/1962).
ε) Κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα
που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με τις περιπτώσεις α΄ έως και δ΄ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου 3, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των κάτωθι κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας:
α) Του διατάγματος της 5.5.1928 «Περί των όρων και διατυπώσεων, βάσει του οποίου επιτρέπεται η κατεργασία ξηράς σταφίδας εν γένει, για την παρασκευή όξους» (Α΄ 87), όπως συμπληρώθηκε με τα βασιλικά διατάγματα της 29.7.1938 (Α΄ 321) και 23/30.3.1932 (Α΄ 96).
β) Της αριθ. 3020343/2573/0029/26.9.2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός των αναγκαίων όρων και περιορισμών ως και των τηρητέων διατυπώσεων και διαδικασιών ελέγχου για την παραγωγή σταφιδομέλιτος από τα εργοστάσια παραγωγής σταφιδίνης» (Β΄ 1392).
γ) Της αριθ. 34252/10.12.1948 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Περί των όρων και περιορισμών καθ’ ους επιτρέπεται η εν εργοστασίοις παρασκευής σταφιδίνης, γλυκόζης, οπωροσακχάρου και χαρουποσιροπίου κατεργασία οπωρών, τομάτας και διαφόρων άλλων λαχανικών προς παρασκευήν οπών, χυμών συμπυκνωμένων ή μη, πολτών, ως και πηκτών και μαρμελάδων» (Β΄ 219).
3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη
της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου 8 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 218/97/21.5.1997 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Αντικατάσταση των 1170/1991, 1492/1991 και 91/1966 αποφάσεων του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, με τις οποίες έχει εγκριθεί η παραγωγή και κυκλοφορία αναπληρώματος ξυδιού από αλκοόλη» (Β΄ 453), εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 7: Έναρξη ισχύος

 

 

Δείτε το Νόμο εδώ.