Υπουργείο Εργασίας: Συμπλήρωση της εγκυκλίου με αρ.πρωτ.: οικ.4800/173/13-2-2014

Εγκύκλιος 26547/30-07-2014: «Συμπλήρωση της εγκυκλίου με αρ.πρωτ.: οικ.4800/173/13-2-2014»

 

Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 25210/1387/2014 (2040 Β΄) με την οποία τροποποιήθηκε η υ.α. 2928/130/29−1−2014 (266 Β΄) που αφορά την «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας − Προγράμματα 2014», η αντίστοιχη εγκύκλιος συμπληρώνεται ως ακολούθως:
Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «1.5. Η προκαταβολή που έχει καταβάλει ο εκπαιδευόμενος επιστρέφεται στο ακέραιο και για μία μόνο φορά, σε περίπτωση που τριάντα ημερολογιακές ημέρες (δεν συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος) πριν την έναρξη του προγράμματος αποφασίσει να μη συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
Το άρθρο 3 παράγραφος 9 συμπληρώνεται ως εξής: «Σε περιπτώσεις σχετικής δυσκολίας πρόσβασης-μετακίνησης, επιτρέπεται η εκτός δομών των Κέντρων δια Βίου Μάθησης, διεξαγωγή προγραμμάτων εφόσον αυτά διενεργούνται με την μέριμνα Συλλογικών φορέων επιχειρήσεων με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υ.α. 25210/1387/2014. Για τα προγράμματα αυτά προηγείται κατά περίπτωση σχετική έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Δ24 και ενημέρωση του ΣΥΑΕ.»
Το άρθρο 3 παράγραφος 10 της ως άνω εγκυκλίου συμπληρώνεται ως εξής: «Κατά τον απολογισμό των προγραμμάτων το ΕΝΤΥΠΟ ΣΤ θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και σε μορφή word.»
Με το άρθρο 2 την παράγραφος 3 δίδεται η δυνατότητα και σε πιλοτική πάντοτε εφαρμογή διεξαγωγής ενός προγράμματος Β΄ κατηγορίας με τηλεεκπαίδευση από το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

 

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ: Εγκύκλιος