Απόφαση ρύθμισης θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT

Απόφαση 115/2/11.07.2014 (ΦΕΚ 2041/τ.Β’/25-07-2014)
«Απόφαση ρύθμισης θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT»

 

Κεφάλαιο Α’: Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Γενικές αρχές

Άρθρο 3: Προστασία παικτών, ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων

Άρθρο 4: Εμπορική επικοινωνία

Άρθρο 5: Ατομική κάρτα παίκτη

 

Κεφάλαιο Β’: Φορέας Εκμετάλλευσης  και Παραχωρησιούχοι

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης

Άρθρο 7: Χαρακτηριστικά και υποχρεώσεις των παραχωρησιούχνω

Άρθρο 8: Υπεργολάβοι

 

Κεφάλαιο Γ’: Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα

Άρθρο 9: Σύμβαση προσχώρησης

Άρθρο 10: Αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους

Άρθρο 11: Προπληρωμένη κάρτα

Άρθρο 12: Διαδικασία και όρια συμμετοχής σε παιγνιομηχανήματα

Άρθρο 13: Κέρδη παικτών

Άρθρο 14: Βεβαίωση κερδών

 

Κεφάλαιο Δ’: Ενημέρωση και Προστασία των Παικτών

Άρθρο 15: Συμμετοχή στα τυχερά παίγνια

Άρθρο 16: Ορισμός παιγνίου

Άρθρο 17: Πληροφορίες και οδηγίες στις οθόνες παιγνιομηχανημάτων και καταστημάτων

Άρθρο 18: Πληροφόρηση παικτών και αξιοπιστία

Άρθρο 19: Μέριμνα για άτομα με αναπηρία

Άρθρο 20: Προστασία της ταυτότητας των νικητών

Άρθρο 21: Καταγγελίες του κοινού

 

Κεφάλαιο Ε’: Απαιτήσεις αναφορών και τήρηση αρχείων

Άρθρο 22: Απαιτήσεις αναφορών

Άρθρο 23: Τήρηση αρχείων

 

Κεφάλαιο ΣΤ’: Υλισμικό και Λογισμικό Διεξαγωγής Παιγνίων

Άρθρο 24: Κεντρικό πληροφορικό σύστημα

Άρθρο 25: Εξυπηρετητής συστήματος παιγνίων

Άρθρο 26: Δίκτυο επικοινωνιών

Άρθρο 27: Γεννήτρια τυχαίων αριθμών

 

Κεφάλαιο Ζ’: Jackpot

Άρθρο 28: Λειτουργία Jackpot

Άρθρο 29: Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Jackpot

Άρθρο 30: Έγκριση λειτουργίας Jackpot

 

Κεφάλαιο Η’: Πιστοποίηση Τυχερών Παιγνίων

Άρθρο 31: Πιστοποίηση τυχερών παιγνίων

Άρθρο 32: Προϋποθέσεις πιστοποίησης τυχερών παιγνίων

Άρθρο 33: Διαδικασία πιστοποίησης τυχερών παιγνίων

Άρθρο 34: Τέλη και παράβολα πιστοποίησης παιγνίων

 

Κεφάλαιο Θ’: Πιστοποίηση Παιγνιομηχανημάτων

Άρθρο 35: Πιστοποίηση παιγνιομηχανημάτων

Άρθρο 36: Προϋποθέσεις πιστοποίησης παιγνιομηχανημάτων

Άρθρο 37: Σήμα νόμιμης λειτουργίας παιγνιομηχανημάτων

Άρθρο 38: Διαδικασία πιστοποίησης παιγνιομηχανημάτων

Άρθρο 39: Τέλη πιστοποίησης παιγνιομηχανημάτων

 

Κεφάλαιο Ι’: Χώροι Διεξαγωγής Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα

Άρθρο 40: Πιστοποίηση καταστημάτων

Άρθρο 41: Χωροθέτηση και λειτουργία καταστημάτων

Άρθρο 42: Προδιαγραφές πιστοποίησης καταστημάτων

Άρθρο 43: Σήμανση καταστημάτων

Άρθρο 44: Υπεύθυνος εκμετάλλευσης καταστήματος

Άρθρο 45: Διαδικασία πιστοποίησης καταστήματος

Άρθρο 46: Τελη και παράβολα πστοποίησης καταστημάτων

 

Κεφάλαιο ΙΑ’: Πιστοποίηση και Μητρώα Επαγγελματιών

Άρθρο 47: Πιστοποίηση και εγγραφή στο μητρώο κατασκευαστών

Άρθρο 48: Πιστοποίηση και εγγραφή στο μητρώο εισαγωγέων

 

Κεφάλαιο ΙΒ’: Λοιπές Διατάξεις

Άρθρο 49: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 50: Παράβολα και τέλη

Άρθρο 51: Έναρξη ισχύος

 

Δείτε την Απόφαση: Απόφαση ρύθμισης θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τεχερών παιγνίων