Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/15-05-2014)
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1: Σκοπός
Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και η οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, εκσυγχρονίζονται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

Άρθρο 2: Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δημόσιο, ιδιωτικό, δημοτικό ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική
στέγη.
2. «Ακάλυπτοι χώροι άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος»: δημόσιοι, δημοτικοί χώροι προσδιορισμένοι με βάση τις διατάξεις του παρόντος,
καθώς και σημεία καθορισμένα για μεμονωμένους πωλητές όπου επιτρέπεται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας.
3. «Εγκατάσταση υπαίθριου εμπορίου»: κάθε κατασκευή για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.
4. «Λαϊκή Αγορά»: χώρος άσκησης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, σε συγκεκριμένο και καθορισμένο δημόσιο ή δημοτικό χώρο όπου οι αδειούχοι πωλητές διαθέτουν τα προϊόντα που προσδιορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.
5. «Λαϊκή Αγορά παραγωγών προϊόντων βιολογικής γεωργίας (Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων)»: χώρος άσκησης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, σε συγκεκριμένο και καθορισμένο δημόσιο ή δημοτικό χώρο, όπου οι αδειούχοι παραγωγοί διαθέτουν αποκλειστικά βιολογικά προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
6. «Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο»: το υπαίθριο εμπόριο που ασκείται με τη χρήση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος από πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
7. «Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»: το υπαίθριο εμπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο, καθώς και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά.
8. «Υπαίθρια οργανωμένη αγορά»: συγκεκριμένος και καθορισμένος χώρος όπου διενεργούνται εμποροπανηγύρεις, ζωοπανηγύρεις, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, παραδοσιακές πανηγύρεις που διοργανώνονται με την ευκαιρία επετειακών ή θρησκευτικών εορτών, κυριακάτικες ειδικές αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευμάτων.
9. «Προϊόντα οικοτεχνίας»: τα προϊόντα, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, που διατίθενται στους χώρους υπαίθριου εμπορίου, κατόπιν μικρής κλίμακας επεξεργασίας ή μεταποίησης που πραγματοποιείται από τον παραγωγό και την οικογένειά του στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσής του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 3: Λειτουργία των λαϊκών αγορών

Άρθρο 4: Ίδρυση, μεταφορά, επέκταση, κατάργηση λαϊκών αγορών

Άρθρο 5: Χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές

Άρθρο 6: Αλλαγή λαϊκής αγοράς

Άρθρο 7: Ημερήσιο Τέλος

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Άρθρο 8: Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών

Άρθρο 9: Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Άρθρο 10: Χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Άρθρο 11: Τριμελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών

Άρθρο 12: Προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού πωλητή

Άρθρο 13: Πρόσληψη υπαλλήλου από τον παραγωγό πωλητή

Άρθρο 14: Άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

Άρθρο 15: Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

Άρθρο 16: Πρόσληψη υπαλλήλου από επαγγελματία πωλητή

Άρθρο 17: Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης αγροτικών προϊόντων

Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. Ειδικότερα, για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση 257543/ 31.7.2003 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών» (Β΄ 1122). Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση ΥΑ 15523/2006 (Β΄1187/31.8.2006) ως ισχύει, και ο Οδηγός Υγιεινής για τους πωλητές τροφίμων σε λαϊκές αγορές (κατά περίπτωση) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων)
Άρθρο 18: Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 19: Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων

Άρθρο 20: Διαδικασία χορήγησης αδειών

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ
Άρθρο 21: Κατάργηση των νομικών προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής» και «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 22: Γενικές ρυθμίσεις

Άρθρο 23: Άδεια υπαιθρίου εμπορίου

Άρθρο 24: Αναπλήρωση πωλητή υπαίθριου εμπορίου

Άρθρο 25: Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

Άρθρο 26: Ειδικότερα θέματα υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου

Άρθρο 27: Οριοθέτηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Άρθρο 28: Λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές

Άρθρο 29: Βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εμπορίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ − ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 30: Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

Άρθρο 31: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 32: Διοικητικές Κυρώσεις

Άρθρο 33: Διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών προστίμων

Άρθρο 34: Διοικητική και δικαστική προστασία

Άρθρο 35: Βάση δεδομένων υπαίθριου εμπορίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 36: Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων και άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων

Άρθρο 37: Διαδικασία ανακοίνωσης λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων

Άρθρο 38: Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 39: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 40: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44: Ρύθμιση θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)

Άρθρο 45: Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής Αγωγής

Άρθρο 47: Ρύθμιση Θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης

Άρθρο 48: Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Σχολείων

Άρθρο 49: Ρύθμιση Αρμοδιότητας Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)

Άρθρο 50: Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης

Άρθρο 51: Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Άρθρο 52: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 10%

Άρθρο 53: Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών

Άρθρο 54: Μετακίνηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 55: Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Άρθρο 56: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Άρθρο 57: Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού

Άρθρο 58: Θέματα Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης

Άρθρο 59

Άρθρο 60: Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 − Βοσκή − Υλοτομία

Άρθρο 61

Άρθρο 62: Ρύθμιση θεμάτων Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Άρθρο 63: Έναρξη ισχύος

 

 

Δείτε το Νόμο εδώ.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s