Υγειονομικές προϋποθέσεις & Υγειονομικοί έλεγχοι στις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στα πλαίσια των διαδικασιών απλούστευσης και γνωστοποίησης σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Εγκύκλιος Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485/14-04-2014

Θέμα: «Υγειονομικές προϋποθέσεις & Υγειονομικοί έλεγχοι στις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στα πλαίσια των διαδικασιών απλούστευσης και γνωστοποίησης σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»

 

Η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία για την έκδοση στην έκδοση των ανωτέρω Κ.Υ.Α, στα πλαίσια απλούστευσης διαδικασιών άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος αλλά και της απλούστευσης και προτυποποίησης διαδικασιών ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε κατηγορίας ιιι , Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης.

Προκειμένου να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της Χώρας μετά την έκδοση των σχετικών Κ.Υ.Α & σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες των Υγειονομικών υπηρεσιών ,σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 

– ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
I. Με την ανωτέρω (Α) σχετική ΚΥΑ περί της απλούστευσης αδειοδότησης των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, προσαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο των αδειοδοτήσεων ΚΥΕ στις απαιτήσεις της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ96967(ΦΕΚ2718/τΒ/8-10-2012) και απλουστεύονται περαιτέρω οι διαδικασίες, τροποποιώντας την προηγούμενη ΚΥΑ (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011(ΦΕΚ2496/τβ), διευκολύνοντας την ηλεκτρονική διεκπεραίωση και την ένταξη των σχετικών διαδικασιών στα ΕΚΕ.
Αναλυτικότερα:
α. Στις Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών το διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης αποτελεί ένα από τα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας της Επιχείρησης, το οποίο υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προκειμένου να διαβιβαστεί στην Υγειονομική Υπηρεσία.
Το διάγραμμα ροής υποβάλλεται εις τριπλούν, με περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας όπου απαιτείται και επιβεβαιώνεται από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης. Κάθε απόκλιση που διαπιστώνεται μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση του αρχικού διαγράμματος.
Τα διαγράμματα ροής συντάσσονται και εγκρίνονται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή από επιστήμονα με την απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς που συσχετίζονται με την δραστηριότητα της επιχείρησης.
β. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών λόγω της νομοθετικής απαίτησης για τη θέσπιση των διαδικασιών HACCP πρέπει να διαθέτουν τις σχετικές προαπαιτούμενες προδιαγραφές. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τηρουμένης της αναλογικότητας, λαμβάνουν μεταξύ άλλων, μέτρα για την υγεία και την ατομική υγιεινή του προσωπικού, την εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων, τον έλεγχο των επιβλαβών ζώων (π.χ. τρωκτικών και εντόμων υγειονομικής σημασίας), τη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας, τη θέσπιση και καταγραφή των διαδικασιών εξυγίανσης (καθαρισμό και απολύμανση), την ποιότητα του νερού κλπ. Συνεπώς υποχρεούνται να τηρούν αρχεία π.χ. πιστοποιητικά υγείας, εκπαίδευσης, εντομοκτονιών κ.λ.π όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 «Αρχεία Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών» της εγκυκλίου 2 με Α.Δ.Α:ΒΕΦ8Θ-8Ψ3 του Υπουργείου Υγείας. Τα προαναφερόμενα αρχεία δεν αποτελούν προϋπόθεση αδειοδότησης του καταστήματος. Όταν η επιχείρηση αδειοδοτηθεί οι υπεύθυνοι έχουν την υποχρέωση να τα τηρούν εντός του χώρου των επιχειρήσεων ενημερωμένα και να τα επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο των αρμόδιων υγειονομικών υπαλλήλων.
γ. Με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. προβλέπεται (σε ήδη αδειοδοτημένο κατάστημα, για την προσθήκη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο ή χώρο εντός αυτού), πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων, μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας του καταστήματος.
Η πρόσθετη πράξη αφορά είτε κοινόχρηστο (εφόσον παραχωρηθεί από το δήμο) είτε ιδιόκτητο χώρο. Επισημαίνεται ότι το ίδιο ισχύει και για παρακείμενο στεγασμένο χώρο με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζονται τα δικαιολογητικά, της βεβαίωσης χώρου κυρίας χρήσης, πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και η σύμφωνη γνώμη της πολυκατοικίας(εάν αυτό απαιτείται). Μετά τα ανωτέρω παύει να ισχύει η υπ αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/58802/28-8-2013 με Α.Δ.Α:ΒΛΩΝΘ-ΗΧΕ εγκύκλιος μας, ως προς το σημείο εκείνο
στο οποίο αναφέρεται ότι: «Για την ανάπτυξη καθισμάτων σε παρακείμενη αίθουσα απαιτείται αντικατάσταση της άδειας της Επιχείρησης».Στην περίπτωση όμως που ο παρακείμενος χώρος ενοποιείται με την επιχείρηση γίνεται επέκταση του καταστήματος και απαιτείται νέα άδεια.
δ. Για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα της ίδιας κατηγορίας(κατηγορία iv) της ισχύουσας Υγειονομικής Διάταξης (με περισσότερες υγειονομικές απαιτήσεις ως προς την συγκρότηση του π.χ επιχείρηση μαζικής εστίασης/αναψυχής πρόχειρου γεύματος σε πλήρους γεύματος) ή διαφορετικής κατηγορίας, η αντικατάσταση της άδειας θα γίνεται μετά από γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται υποβολή εις τριπλούν, διαγράμματος ροής και σχεδιαγραμμάτων κάτοψης.

 

– ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
II. Με τις ανωτέρω σχετικές (Β,Γ & Δ) Κ.Υ.Α καταργείται η διαδικασία αδειοδότησης με την σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αντικαθίσταται με τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας.

Αναλυτικότερα:
α. Με την διαδικασία της γνωστοποίησης και στα πλαίσια του αυτοελέγχου, ο επιχειρηματίας δεσμεύεται ότι συμμορφώνεται με την κείμενη Νομοθεσία και έχει όλη την ευθύνη για την σωστή λειτουργία της Επιχείρησής του. Στις πρώτες σελίδες κάθε εντύπου υπάρχουν οι υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες βεβαιώνονται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης κάθε φορά. Όλα τα δικαιολογητικά που περιέχονται στις δηλώσεις που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος, είτε ηλεκτρονικά μέσω Ε.Κ.Ε ή
Κ.Ε.Π, είτε μέσω της οικείας Δημοτικής αρχής πρέπει να τηρούνται στο φάκελο(αρχείων) της Επιχείρησης. Στην αίτηση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος, κατά την διαδικασία της γνωστοποίησης στο στάδιο της προέγκρισης, αναγράφει την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρησή του και εντός παρενθέσεως προσδιορίζεται ειδικότερα η αιτούμενη δραστηριότητα. Η γνωστοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που περιγράφεται στην
κατηγορία ιιι «Λιανική & Χονδρική διάθεση τροφίμων και ποτών» πρέπει να επιτρέπεται από τις ισχύουσες χρήσεις γης δηλαδή αν βρίσκεται σε ζώνη όπου επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση, όπως προκύπτει από το πολεοδομικό σχέδιο ή τυχόν διάταγμα όπου προβλέπονται ειδικοί όροι χρήσεων γης και καθορίζεται στην φάση της προέγκρισης.

β.Tα αναφερόμενα καταστήματα της σχετικής (Γ) Κ.Υ.Α δύναται να λειτουργούν με την αναφερόμενη διαδικασία είτε ως αμιγή, είτε ως μικτά μεταξύ τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της σχετικής (Α)Κ.Υ.Α.

γ.Για τα καταστήματα της σχετ. (Δ) Κ.Υ.Α (Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) ορίζεται Υγειονομικά υπεύθυνος, ο οποίος οφείλει να κατέχει βεβαίωση ( άδεια ) άσκησης επαγγέλματος. (Π.Δ 133/2005).
δ. Στα παραρτήματα των Κ.Υ.Α (σχετ.Β,Γ,Δ) υπάρχει το Α΄μέρος με τις γνωστοποιήσεις υπεύθυνες δηλώσεις. Στο Β΄ Μέρος υπάρχουν οι προϋποθέσεις Ίδρυσης & λειτουργίας των επιχειρήσεων, συγκεντρωμένες και κατανεμημένες ανά τομέα ευθύνης ή ανά κατηγορία, στο λεπτομερέστερο δυνατό βαθμό, όπως αυτές ορίζονται στις αντίστοιχες Υγειονομικές διατάξεις. Το έντυπο αυτό θα φυλάσσεται επίσης στο φάκελο (αρχείων) της
Επιχείρησης προκειμένου να διευκολύνει το έργο των Υγειονομικών Υπηρεσιών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ελεγκτές κατά την άσκηση του Υγειονομικού Ελέγχου.
Το νομοθετικό πλαίσιο ορίζει την διενέργεια υποχρεωτικών δειγματοληπτικών ελέγχων σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου των καταστημάτων που ιδρύονται και λειτουργούν με την διαδικασία της γνωστοποίησης. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την υποχρέωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών να πραγματοποιούν ελέγχους των Επιχειρήσεων αυτών στο σύνολό τους. Η επισήμανση αυτή κρίνεται απαραίτητη διότι παρατηρήθηκε σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν με την διαδικασία της γνωστοποίησης να παρουσιάζουν κατά τον έλεγχο σοβαρές παραλείψεις που έχουν σχέση με τους υγειονομικούς όρους λειτουργίας τους με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 της 96967/2012 Υ.Α όπως αυτή ισχύει, σε περίπτωση παρεκκλίσεων και παραβάσεων από τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με σκοπό την προστασία του καταναλωτή και της Δημόσιας Υγείας.

ε. Τα αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων θα συλλέγονται, θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται σε ετήσια βάση στην Υπηρεσία μας, όπως γίνεται με όλες τις Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος προκειμένου να προωθηθούν στην Ε.Ε στα πλαίσια της υποχρέωσης κάθε χώρας κράτους –μέλους της.
Η καταγραφή τους επίσης αποτελεί σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση και την λήψη μέτρων με σκοπό την συνεχή βελτίωση της κατάστασης, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και της προστασίας, προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος γενικότερα.

 

 

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s