Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/τ.Α’/24-03-2014)
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 1: Αναβάθμιση Επιτελικής Μονάδας

Άρθρο 2: Σύσταση Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης

Άρθρο 3: Διάρθρωση Διεύθυνσης Επιτελικής Υποστήριξης

Άρθρο 4: Σύσταση Διεύθυνσης Έρευνας και Yποδομών

Άρθρο 5: Διάρθρωση Διεύθυνσης Έρευνας και Υποδομών

Άρθρο 6: Σύσταση Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 7: Διάρθρωση Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης

Άρθρο 8: Προσωπικό – Στελέχωση

Άρθρο 9: Εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 10: Συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη στο Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας

 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΟΣΤΟΛΗ − ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 11: Αποστολή

Άρθρο 12: Σύνδεση Ελληνικής Αστυνομίας με Τοπική Αυτοδιοίκηση− Συγκρότηση Επιτροπών Περιφερειακής Συνεργασίας και Ασφάλειας

Άρθρο 13: Χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 14: Διάρθρωση Ελληνικής Αστυνομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 15: Εποπτεία, έλεγχος, υπαγωγή

Άρθρο 16: Κλάδος Τάξης

Άρθρο 17: Κλάδος Ασφάλειας

Άρθρο 18: Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων

Άρθρο 19: Επιτελείο

Άρθρο 20: Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 21: Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 22: Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών

Άρθρο 23: Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

Άρθρο 24: Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας

Άρθρο 25: Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων

Άρθρο 26: Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων

Άρθρο 27: Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Άρθρο 28: Διεύθυνση Υγειονομικού

Άρθρο 29: Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 30: Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης

Άρθρο 31: Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις

Άρθρο 32: Διευθύνσεις Ασφάλειας

Άρθρο 33: Διευθύνσεις Αλλοδαπών

Άρθρο 34: Ειδικές − Επιχειρησιακές Ομάδες, Αστυνομικές Μονάδες και Κλιμάκια Υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 35: Συντονισμός Υπηρεσιών

Άρθρο 36: Διοίκηση

Άρθρο 37: Βαθμοί Διοικούντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ − ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
Άρθρο 38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΤΕΛΙΚΕΣ − ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 40: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 41: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων – Σύσταση οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων

Άρθρο 42: Τροποποίηση διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 43: Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας

Άρθρο 44: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

Άρθρο 45: Κριτήρια πρόσληψης ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων

Άρθρο 46: Σύσταση Αστυνομικού Φαρμακείου

Άρθρο 47: Ένταξη ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων στο αστυνομικό προσωπικό την προτεραία
του θανάτου τους και λοιπά ζητήματα συνοριακών φυλάκων

Άρθρο 48: Άδεια χωρίς αποδοχές για εργασία σε διεθνή οργανισμό

Άρθρο 49: Αναδρομική εφαρμογή ρυθμίσεων

Άρθρο 50: Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας

Άρθρο 51: Ζητήματα μετακινήσεων προσωπικού και εκκαθάρισης δαπανών

Άρθρο 52: Σύσταση θέσεων ειδικών φρουρών για τη φύλαξη σταθμών και εγκαταστάσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Άρθρο 52A: Συνήγορος του Αστυνομικού

Άρθρο 53: Σύσταση θέσεων ειδικών φρουρών για τη φύλαξη σταθμών και εγκαταστάσεων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Άρθρο 54: Αναπλήρωση εισαγγελικών λειτουργών του Συμβουλίου Συντονισμού και Ανάλυσης Ερευνών και της Ε.Υ.Π.

Άρθρο 55: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργεία των Περιφερειών

Άρθρο 56: Θέσπιση ποινικών κυρώσεων εις βάρος όσων συντελούν στη λειτουργία επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκε σφράγιση
Όποιος το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ισχύει η σφράγιση επιχείρησης που επιβλήθηκε με απόφαση αρμόδιας αρχής λειτουργεί ή συντελεί στη λειτουργία της παρέχοντας υπηρεσία ή συνδρομή με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση εργασίας, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Η ποινή δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η έφεση σε κάθε περίπτωση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Όποιος παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο σφραγίδα που έχει θέσει η αρχή για παράβαση της εν γένει φορολογικής νομοθεσίας τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 178 ΠΚ.

 

Άρθρο 57: Προϋποθέσεις σφράγισης κέντρων διασκέδασης και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Μετά την παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114),
προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής: «7Α. Η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των καταστημάτων του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 180/1979 (Α΄ 46), καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα ημερών, αν βεβαιώνονται από αστυνομικούς συνολικά, εντός έτους, τρεις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α΄ του π.δ. 180/1979, ως ισχύει.
Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του καταστήματος και της σχετικής έκθεσης κοινοποιούνται αυθημερόν στον κατά τόπο αρμόδιο δήμο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστημα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον οικείο δήμο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών, η σφράγιση διατηρείται και για τον πέραν των δέκα ημερών χρόνο.»
Άρθρο 58: Προπαρασκευαστικές πράξεις εμπρησμού σε δάση

Άρθρο 59: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993

Άρθρο 60: Μέτρα για την ασφάλεια των ταχυδρομικών μεταφορών

Άρθρο 61: Συντονιστική Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων Εσωτερικής Ασφάλειας

Άρθρο 62: Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινών Ομάδων Έρευνας

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 63: Αποστολή Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 64: Αρμοδιότητες Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 65: Χαρακτήρας Πυροσβεστικού Σώματος και πυροσβεστικού προσωπικού

Άρθρο 66: Διάρθρωση Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 67: Κλάδοι και Επιτελείο Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 68: Σύσταση Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) μετά από συγχώνευση

Άρθρο 69: Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας−Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.)

Άρθρο 70: Σύσταση Διεύθυνσης Επιθεώρησης και Ελέγχου Πυροσβεστικού Σώματος (Δ.Ε.Ε.Π.Σ.)

Άρθρο 71: Υπηρεσία Πλωτών Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 72: Διοίκηση − Βαθμοί Διοικούντων

Άρθρο 73: Ζητήματα εναρμόνισης διατάξεων του π.δ. 305/1992 στη νέα διάρθρωση του Π.Σ.

Άρθρο 74: Υπηρεσιακά θέματα και οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού

Άρθρο 75: Ανασυγκρότηση Συμβουλίων Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 76: Υπαρχηγός Επιχειρήσεων

Άρθρο 77: Υπαρχηγός Υποστήριξης

Άρθρο 78: Γραφεία Αρχηγού και Υπαρχηγών Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 79: Υπαγόμενα στον Συντονιστή Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Γραφεία

Άρθρο 80: Διευθυντές Διευθύνσεων Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 81: Προϊστάμενοι Τμημάτων Διευθύνσεων − Προσωπικό Τμημάτων

Άρθρο 82: Τοποθέτηση προσωπικού

Άρθρο 83: Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος (ΥΓ.Υ.Π.Σ.)

Άρθρο 84: Πυροσβεστικό Μουσείο

Άρθρο 85: Διάρθρωση−Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων

Άρθρο 86: Διάρθρωση − Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 87: Διάρθρωση − Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας

Άρθρο 88: Διάρθρωση − Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων

Άρθρο 89: Διάρθρωση − Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών

Άρθρο 90: Διάρθρωση − Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών

Άρθρο 91: Διάρθρωση − Αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 92: Αρμοδιότητες και λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων

Άρθρο 93: Αρμοδιότητες και λειτουργία των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)

Άρθρο 94: Καθήκοντα Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού

Άρθρο 95: Βαθμοί έως τους οποίους εξελίσσονται οι Αξιωματικοί

Άρθρο 96: Κωδικοποίηση διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 97: Τελικές, μεταβατικές και άλλες διατάξεις

Άρθρο 98: Θέματα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Άρθρο 99: Θέματα εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος

Άρθρο 100: Επιμέρους ζητήματα πυροπροστασίας, υγείας και ασφάλειας προσωπικού Π.Σ.

Άρθρο 100A: Συνήγορος του Πυροσβέστη

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.)
Άρθρο 101: Αρμοδιότητες Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.

Άρθρο 102: Διάρθρωση Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.

Άρθρο 103: Στελέχωση Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 104: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 105: Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας− Σύσταση Συντονιστικής Αρχής
Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 106: Αποστολή−Αρμοδιότητες − Οργανισμός Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 107: Αναδιάρθρωση, συγχώνευση και κατάργηση δομών στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

 

 

Άρθρο 108: Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 109: Αρμοδιότητες των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Σ.Α.Π.Π.

Άρθρο 110: Δυναμικό και μέσα πολιτικής προστασίας

Άρθρο 111:Ανασυγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 112: Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 113: Εθνική Πολιτική για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών− Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής
Προστασίας − Ετήσιος Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 114: Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης

Άρθρο 115: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 116: Λειτουργία Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 117: Αποστολή και δράση Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 118: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3907/2011
Άρθρο 120: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων

Άρθρο 121: Ζητήματα αρμοδιότητας Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Άρθρο 122: Λειτουργικά ζητήματα Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Άρθρο 123: Εμβάσματα υπηκόων τρίτων χωρών

Άρθρο 124: Λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 125: Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 126: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4053/2012

Άρθρο 127: Παράταση θητείας ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Άρθρο 128

Άρθρο 129

Άρθρο 130: Έναρξη ισχύος

 

 

Δείτε το Νόμο εδώ.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s