Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ)

Νόμος 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α’/11-02-2014)

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΖΥΠ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΠΠ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής − Ορισμοί

Άρθρο 2: Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 3: Ενέργειες αρμόδιων αρχών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ TΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ − ΜΕΛΗ

Άρθρο 4: Διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης

Άρθρο 5: Περιορισμός ή απαγόρευση διάθεσης τροφίμων ή ζωοτροφών

Άρθρο 6: Δέσμευση

Άρθρο 7: Κατάσχεση

Άρθρο 8: Παρακολούθηση, ανάκληση ή απόσυρση ή/και καταστροφή μη ασφαλών τροφίμων ή ζωοτροφών

Άρθρο 9: Αναστολή, μερική ή ολική, λειτουργίας ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων

Άρθρο 10: Αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης ή της καταχώρισης ή της εγγραφής εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων ή ζωοτροφών

Άρθρο 11: Προσωρινή αναστολή και ανάκληση έγκρισης καταλληλότητας μεταφορικού μέσου τροφίμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΄Η ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 12: Διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Άρθρο 13: Διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης

Άρθρο 14: Διαδικασία επιβολής μέτρων συμμόρφωσης

Άρθρο 15: Διαδικασία επιβολής του μέτρου της κατάσχεσης των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων,
σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΥΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΠ

Άρθρο 16: Μέτρα συμμόρφωσης εντός της Χώρας και μεταξύ των κρατών−μελών

Άρθρο 17: Περιορισμός ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά των ΖΥΠ ή ΠΠ

Άρθρο 18: Αναστολή λειτουργίας ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή/και αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης εγκατάστασης/μονάδας παραγωγής ή διαχείρισης ΖΥΠ ή ΠΠ

Άρθρο 19: Ανάκληση δραστηριότητας καταχωρισμένης εγκατάστασης/μονάδας ή χρήστη ΖΥΠ ή ΠΠ

Άρθρο 20: Ανάκληση έγκρισης καταλληλότητας οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου μεταφοράς ΖΥΠ ή ΠΠ

Άρθρο 21: Μέτρα συμμόρφωσης κατά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 22: Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων

Άρθρο 23: Διοικητικές κυρώσεις επί μη συμμόρφωσης στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας
και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ

Άρθρο 24: Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων

Άρθρο 25: Είσπραξη και απόδοση προστίμων

Άρθρο 26: Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον υποτομέα της προστασίας των ζώων κατά
τη μεταφορά τους, είσπραξη και απόδοσή τους

Άρθρο 27: Ποινικές κυρώσεις επί μη συμμόρφωσης στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών,
της υγείας και προστασίας ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 28: Μη συμμόρφωση στον τομέα των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών στα τρόφιμα μη
ζωικής προέλευσης

Άρθρο 29: Συνδρομή προς αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής−Εκθέσεις ελέγχου οργάνων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και άλλων κρατών−μελών

Άρθρο 30: Αμοιβαία συνδρομή

Άρθρο 31: Δικαστικός έλεγχος επιβολής μέτρων συμμόρφωσης και διοικητικών κυρώσεων

Άρθρο 32: Μητρώο κυρώσεων

Άρθρο 33: Υποχρέωση επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων που δεν έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στη Χώρα

Άρθρο 34: Κοινοποιήσεις

Άρθρο 35: Δαπάνες εφαρμογής μέτρων συμμόρφωσης

Άρθρο 36: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 37: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4061/2012 (Α΄ 66)

Άρθρο 38: Τροποποίηση του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

Άρθρο 39: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 674/1977 ( Α΄ 242)

Άρθρο 40: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3874/2010 (Α΄ 151)

Άρθρο 41: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2520/1997 (Α΄ 173)

Άρθρο 42: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3495/2006 (Α΄ 215)

Άρθρο 43: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012 (Α΄52)

Άρθρο 44: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α΄ 8)

Άρθρο 45: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 721/1977 (Α΄ 298)

Άρθρο 46: Τροποποίηση του ν. 4039/2012 (Α΄ 15)

Άρθρο 47: Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 1197/1981 (Α΄ 240)

Άρθρο 48: Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160)

Άρθρο 49: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1565/1985 (Α΄ 164)

Άρθρο 50: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3955/2011 (Α΄ 89)

Άρθρο 51: Εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων

Άρθρο 52: Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα

Άρθρο 53: Ρυθμίσεις Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου

Άρθρο 54: Τροποποίηση του α.ν. 1079/1938 «Περί του τρόπου της εκτελέσεως του κληροδοτήματος Π. Τριανταφυλλίδου» (Α΄ 54)

Άρθρο 55: Ρυθμίσεις Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού − «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Άρθρο 56: Αγορές Παραγωγών – Οικοτεχνία

Άρθρο 57: Θεσμοφόρια

Άρθρο 58: Τροποποίηση των νόμων 1564/1985 (Α΄164) και 2741/1999 (Α΄ 199)

Άρθρο 59: Τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας

Άρθρο 60: Κτηνίατρος εκτροφής

Άρθρο 61: Eιδικές οικονομικές ρυθμίσεις

Άρθρο 62: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 64: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 65: Εφαρμοστέα νομοθεσία στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ΖΥΠ και ΠΠ

Άρθρο 66: Κατάργηση της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 344/2000 (Α΄ 297)

Άρθρο 67: Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Άρθρο 68: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Παράγραφος 1 Θέματα Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων

Παράγραφος 2 Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράγραφος 3 Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.

Παράγραφος 4 Αριθμός Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΔΔΒΜ, ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ

Άρθρο 70: Ενυπόθηκα δάνεια αγροτών

Άρθρο 71

Άρθρο 72: Έναρξη ισχύος

 

 

Δείτε το Νόμο εδώ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s