Προέγκριση αδειοδότησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πλην λιανικού εμπορίου)

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ισχύουν τα ακόλουθα:

Για τη χορήγηση προέγκρισης, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον οικείο δήµο τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)

β) Εφόσον το κατάστηµα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστηµα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισµός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόµενων στο ίδιο κτίριο διαµερισµάτων, µη συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών χώρων, (καταστηµάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του
υπό ίδρυση καταστήµατος (επισυνάπτεται)

Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα σε προθεσµία δέκα – πέντε (15) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόµενης προθεσµίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί µε αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήµο.

Για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήµατος και υπεύθυνη δήλωση µε το ακόλουθο περιεχόµενο:
«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι υπέβαλα αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήµατος ….(αναφέρεται το είδος του καταστήµατος) στο Δήµο … µε αριθµό ̟ρωτ. … . Επί της αιτήσεώς µου αυτής ο Δήµος………… δεν έχει µέχρι σήµερα αποφανθεί, ούτε έχει απαντήσει αρνητικά, και συνεπώς τεκµαίρεται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί».
Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον οικείο δήµο, εντός τριών µηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, µε δυνατότητα παράτασης για δύο ακόµη µήνες, κατόπιν αίτησής – γνωστοποίησης στο δήµο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

 

Δεν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο δήµο για την ίδρυση Κ.Υ.Ε. εφόσον:

α) Από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιµενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.).

β) Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασµένη µε την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δηµοσίων κτιρίων).

γ) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

 

 

Έντυπα (pdf):

Νο1 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Νο2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

No3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Προέγκριση αδειοδότησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πλην λιανικού εμπορίου)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s