Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ΑΧΣ με αριθ. 137/2013 – Τροποποίηση Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ

Θέμα: «Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ΑΧΣ με αριθ. 137/2013 – Τροποποίηση Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)»

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1743/Β΄/15-7-2013) η απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ΑΧΣ με αριθ. 137/2013 και θέμα «Τροποποίηση του άρθρου 143 και αντικατάσταση του άρθρου 144 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών». Η αναμόρφωση άρθρων του Κ.Τ.Π. που περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με τα ποτά με αλκοόλη κατέστη αναγκαία προκειμένου να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των όρων και ορισμών των εν λόγω προϊόντων σε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Επιπλέον, οι κανονισμοί (ΕΚ)1332/2008 για τα ένζυμα τροφίμων, 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων και 1334/2008
για τις αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων, εφαρμόζονται και στα ποτά με αλκοόλη. Ως εκ τούτου οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης ενζύμων, προσθέτων (συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών) και αρωματικών υλών στα ποτά με αλκοόλη διέπεται από τους εν λόγω κανονισμούς.
Α. Οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει η ανωτέρω απόφαση έχουν ως εξής:
1. Εισάγεται ο όρος «ποτά με αλκοόλη». Οι έως σήμερα χρήσεις των όρων «αλκοολούχα ποτά» και «οινοπνευματώδη ποτά» παρέπεμπαν άλλοτε στον αγγλικό όρο spirit drinks και άλλοτε στο “alcoholic beverages”. Από την εφαρμογή του καν. (ΕΟΚ)1576/1989, ιδιαίτερα δε από την εφαρμογή του καν. (ΕΚ) 110/2008 ο οποίος αντικατέστησε τον προηγούμενο, ο όρος «αλκοολούχα ποτά» ταυτίστηκε με τον όρο “spirit drinks” και αναφέρεται στα ποτά όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του καν. (ΕΚ) 110/2008. Στην ενωσιακή νομοθεσία γίνεται ευρύτατη χρήση του όρου alcoholic beverages για την περιγραφή εν γένει των ποτών με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη του 1,2% κατ’ όγκον. Πολύ συχνά μάλιστα ο όρος αυτός αποδίδεται στα ελληνικά κείμενα της ενωσιακής νομοθεσίας (π.χ. στους καν.(ΕΚ) 1169/2011 & 716/2013) με τον όρο «αλκοολούχα ποτά» με τον κίνδυνο να υπάρξει σύγχυση με την συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία αποτελεί μια ειδική και διακριτή κατηγορία των ποτών που περιέχουν αλκοόλη. Επομένως η θεσμοθέτηση του όρου «ποτά με αλκοόλη» επιτρέπει την εν γένει αναφορά στα ποτά που περιέχουν αλκοόλη με σαφήνεια και αποτρέπει τις συγχύσεις με επί μέρους κατηγορίες των ποτών αυτών.

2. Καθορίζονται οι κατηγορίες των ποτών με αλκοόλη και δίνονται οι αντίστοιχοι ορισμοί. Οι κατηγορίες ακολουθούν την κατάταξη που έχει εφαρμόσει η ΕΕ, οι δε ορισμοί παραπέμπουν στους αντίστοιχους ορισμούς (σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν) που περιέχονται στη νομοθεσία της Ένωσης. Επιπλέον, δίνονται ορισμοί για τις κατηγορίες των ποτών: ποτά μπίρας, ποτά από ζύμωση και χαμηλόβαθμα αλκοολούχα ποτά, για τις οποίες δεν έχουν δοθεί ορισμοί σε επίπεδο ενωσιακής νομοθεσίας. Οι ορισμοί για τα ποτά μπίρας και τα ποτά από ζύμωση διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του κεφαλαίου 22 (κλάσεις 22.03 και 22.06) του Εναρμονισμένου Συστήματος Περιγραφής και Κωδικοποίησης των εμπορευμάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων. Σημειώνεται, επίσης, ότι ούτε για την μπίρα υπάρχει σχετική ενωσιακή νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας (ν. 2963/1922, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Για τα χαμηλόβαθμα αλκοολούχα ποτά (alcopops) καλύπτεται ένα κενό που έχει εμφανισθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και απασχολεί και την Ε.Ε., η οποία μέχρι την 13η Δεκεμβρίου 2014 θα εξετάσει μεταξύ άλλων και την αναγκαιότητα θέσπισης ορισμού για τα χαμηλόβαθμα αλκοολούχα ποτά (alcopops) (παράγραφος 4 του άρθρου 16 του καν. (ΕΚ) 1169/2011).

3. Απλοποιείται η διαδικασία έγκρισης των διαυγαστικών υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μπίρας. 

4. Αίρεται η ρητή απαγόρευση παρουσίας ιζήματος στις μπίρες, δεδομένου ότι υπάρχουν ορισμένοι τύποι μπίρας (π.χ. τύπου Weiss) στις οποίες οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες σε συνδυασμό με την ακολουθούμενη παραγωγική διαδικασία δικαιολογούν την εμφάνιση θολερότητας στο τελικό προϊόν. Συνεπώς η κανονικότητα ενός δείγματος μπίρας αναφορικά με τους μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς της χαρακτήρες θα πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με τον τύπο της μπίρας και την παραγωγική διαδικασία
που ακολουθήθηκε (φιλτραρισμένη ή μη κλπ).

5. Προβλέπεται διαδικασία καθορισμού των όρων και των προδιαγραφών των επιμέρους κατηγοριών ποτών με αλκοόλη για τις οποίες δεν υπάρχει ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία (απόφαση Υπουργού Οικονομικών ή απόφαση Α.Χ.Σ. κατά περίπτωση).

6. Καταργούνται όλες οι επί μέρους διατάξεις που αφορούσαν στην παρουσία προσθέτων συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών, ενζύμων και αρωματικών υλών και γίνεται παραπομπή στους αντίστοιχους κανονισμούς οι oποίοι ρυθμίζουν την παρουσία των εν λόγω ουσιών στα τρόφιμα εν γένει.

 
Β. Επισήμανση των ποτών με αλκοόλη.
Όσον αφορά την επισήμανση των ποτών με αλκοόλη για κάθε κατηγορία ισχύουν οι διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας, όπου υπάρχει. Απουσία ειδικής νομοθεσίας ισχύουν οι γενικές διατάξεις περί επισήμανσης, όπως αυτές καταγράφονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και στον καν. (ΕΕ) 1169/2011.

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του καν. 1169/2011 για τα ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη άνω του 1,2 % κατ’ όγκον δεν απαιτείται η αναγραφή του καταλόγου συστατικών και της διατροφικής δήλωσης στην επισήμανσή τους. Στην πράξη η διάταξη αυτή καλύπτει το σύνολο σχεδόν των ποτών με αλκοόλη.

2. Στην επισήμανση των ποτών με αλκοόλη με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη κάτω του 1,2 % κατ’ όγκον δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αποκτηθέντος κατ’ όγκον αλκοολικού βαθμού, είναι όμως τότε υποχρεωτική η αναγραφή του καταλόγου των συστατικών (ΚΤΠ, άρθρο 11, καν (ΕΕ) 1169/2011, άρθρο 9).

3. Από τα ανωτέρω, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του καν (ΕΕ)1169/2011, εξαιρείται η περίπτωση της μπίρας, για την οποία υπάρχει ειδική εθνική νομοθεσία (ΑΥΟ 30/077/1964/29.07.2011, άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο (ii), ΦΕΚ 1996/Β/08.09.2011), σύμφωνα με την οποία o κατάλογος των συστατικών συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεωτικές ενδείξεις.

4. Η ημερομηνία χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας δεν απαιτείται:

-για τους οίνους, τους οίνους λικέρ, τους αφρώδεις οίνους, τους αρωματισμένους οίνους και τα παρόμοια προϊόντα που προέρχονται από διάφορα φρούτα από το σταφύλι, καθώς και για τα ποτά του κωδικού ΣΟ 2206 00 που παράγονται από σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού

-για τα ποτά με κατ’ όγκον περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη τουλάχιστον 10 % vol. (ΚΤΠ άρθρο 11, παρ. 8, εδάφιο ε, σημεία iii & iv, καν. (ΕΕ) 1169/2011, παράρτημα Χ, παρ. 1, στοιχείο δ, δεύτερη και τρίτη παύλα).

 

Διαβάστε την Εγκύκλιο εδώ.

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s