Νέα Αγορανομική Νομοθεσία

ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/τ.Β’/31-07-2014), ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.

 

Απόφαση Α2 –861/2013 (ΦΕΚ 2044/τ.Β’/22-08-2013)

Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Περιεχόμενα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Άρθρο 1: Γενικές Αρχές
Άρθρο 2: Ενδείξεις επί των πινακίδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 3: Γενικές Αρχές
Άρθρο 4: Μέσα συσκευασίας
Άρθρο 5: Αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας επί συσκευασίας
Άρθρο 6: Αναγραφή τιμής ανά μονάδα μέτρησης
Άρθρο 7: Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e»
Άρθρο 8: Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων χωρίς τη σήμανση «e»
Άρθρο 9: Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων τυχαίας ονομαστικής τιμής περιεχομένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ − ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10: Ενδείξεις και διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων
Άρθρο 11: Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων
Άρθρο 12: Επισήμανση υποκατάστατων
Άρθρο 13: Διάθεση προϊόντων με περασμένη χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας
Άρθρο 14: Υπόχρεος αναγραφής ενδείξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ − ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1. ΚΡΕΑΣ

Άρθρο 15: Πεδίο Εφαρμογής
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.1. ΣΤΑΔΙΟ ΣΦΑΓΗΣ
Άρθρο 16: Τήρηση βιβλίου σφαγών στα σφαγεία της χώρας, τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη σφαγή
Άρθρο 17: Περί κοινοτικής κλίμακας κατάταξης σφάγιων
Άρθρο 18: Παραπροϊόντα σφάγιων και τρόπος πώλησης τούτων
Άρθρο 19: Επισήμανση βοείου κρέατος – Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καν. − 1825/2000
Άρθρο 20: Περιγραφή ορισμένων τύπων σφάγιων χοίρου
Άρθρο 21: Τρόπος τεμαχισμού από λιανοπωλητές του χοιρινού σφάγιου τύπου καρέ και του σφάγιου βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.2. ΣΤΑΔΙΟ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
Άρθρο 22: Επιχειρήσεις χονδρεμπορίας κρεάτων και πουλερικών
Άρθρο 23: Στοιχεία − ενδείξεις στα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών − κατεψυγμένων
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4.1.3. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Άρθρο 24: Επισήμανση
Άρθρο 25: Κοπή και πώληση μη προσυσκευασμένου κιμά
Άρθρο 26: Τήρηση πινακίδων − Έκθεση κρεάτων προς πώληση
Άρθρο 27: Σήμανση − Εισαγωγή − Εμπορία ζωντανών ζώων εισαγωγής
Άρθρο 28: Ειδικές υποχρεώσεις – ρυθμίσεις επιπέδου λιανικής
Άρθρο 29: Εισαγόμενα κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών με ειδικό καθεστώς από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2. ΜΕΛΙ

Άρθρο 30: Επισήμανση
Άρθρο 31: Διακίνηση − Διάθεση
Άρθρο 32: Λοιπές υποχρεώσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3. ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ

Άρθρο 33: Διακριτή τοποθέτηση γάλακτος
Άρθρο 34: Επισήμανση τυροκομικών προϊόντων και τήρηση πινακίδων
Άρθρο 35: Τήρηση βιβλίου αποθήκης

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.4. ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Άρθρο 36: Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας
ΕΝΟΤΗΤΑ 4.5. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Άρθρο 37: Πτηνοτροφικά προϊόντα
ΕΝΟΤΗΤΑ 4.6. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
Άρθρο 38: Διακίνηση και εμπορία νωπών οπωρολαχανικών – Ενδείξεις επί της συσκευασίας
Άρθρο 39: Ειδικότερες διατάξεις κατά τη διάθεση των νωπών οπωρολαχανικών
Άρθρο 40: Παραστατικά διακίνησης και εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών − ενδείξεις
Άρθρο 41: Διακίνηση νωπών οπωρολαχανικών με ΔΧ μεταφορικά μέσα
Άρθρο 42: Ηρτημένη παραγωγή
Άρθρο 43: Επισήμανση σε ξενόγλωσσες ενδείξεις
Άρθρο 44: Διαδικασία αποτίμησης συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών
ΕΝΟΤΗΤΑ 4.7. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Άρθρο 45: Ορισμοί
Άρθρο 46: Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
Άρθρο 47: Όροι διάθεσης αποψυγμένων αλιευτικά προϊόντα στο λιανικό εμπόριο
Άρθρο 48: Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης
Άρθρο 49: Εμπορία – Διακίνηση – Διάθεση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων που φέρουν επίπαγο (υγρό κάλυψης)
Άρθρο 50: Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους
ΕΝΟΤΗΤΑ 4.8. EΛΑΙΑ – ΕΛΙΕΣ − ΛΙΠΗ
Άρθρο 51: Ορισμοί
Άρθρο 52: Εμπορία Ελαίων προς τελικό καταναλωτή (λιανικό εμπόριο)
Άρθρο 53: Διακίνηση και Εμπορία Ελαίων μεταξύ παραγωγών – τυποποιητών και χονδρεμπόρων
Άρθρο 54: Χρήση ελαιολάδου σε άλλα τρόφιμα
Άρθρο 55: Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων

Άρθρο 56: Επαναχρησιμοποίηση περιεκτών

Άρθρο 57: Ειδικότερες Υποχρεώσεις
Άρθρο 58: Δέσμευση νοθευμένων ελαιολάδων ή μαγειρικών λιπών από ελαιόλαδο και των πάσης φύσεως τεχνητώς χρωματισμένων ελαίων
Άρθρο 59: Αναγραφή στα τιμολόγια ορισμένων ενδείξεων για τις ελιές
ΕΝΟΤΗΤΑ 4.9. ΟΣΠΡΙΑ−ΡΥΖΙ
Άρθρο 60: Κατηγορίες οσπρίων
Άρθρο 61: Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων − Επισήμανση
Άρθρο 62: Τήρηση προδιαγραφών ρυζιού − Επισήμανση
Άρθρο 63: Διάθεση ρυζιού στην κατανάλωση
ΕΝΟΤΗΤΑ 4.10. ΟΙΝΟΙ – ΖΥΘΟΣ− ΤΣΙΠΟΥΡΟ− ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
Άρθρο 64: Διάθεση οίνων, και αλκοολούχων ποτών – Σειρές υποχρεωτικών ονομαστικών ποσοτήτων οίνου και αλκοολούχων ποτών
ΕΝΟΤΗΤΑ 4.11. ΧYMOI – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
Άρθρο 65: Επισήμανση προσυσκευασιών χυμών
ΕΝΟΤΗΤΑ 4.12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
Άρθρο 66: Περιπτώσεις δέσμευσης τροφίμων
Άρθρο 67: Συσκευασία παιδικών τροφών με παιχνίδια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ − ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ− ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 68: Ενδείξεις προϊόντων (πλην τροφίμων)
Άρθρο 69: Σχετικά με τη χρήση όρου «οικολογικό»
Άρθρο 70: Δεσμεύσεις αγαθών που δεν φέρουν ενδείξεις στα ελληνικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ − ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ− ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ/ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Άρθρο 71: Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού
Άρθρο 72: Τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού σε κοσμήματα πολυμερή
Άρθρο 73: Έγκριση και ανανέωση έγκρισης χρησιμοποίησης σφραγίδων
Άρθρο 74: Υποχρεώσεις κατά την εξαγωγή κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων
Άρθρο 75: Επισήμανση επίχρυσων, επάργυρων και συναφών αντικειμένων
Άρθρο 76: Απαγόρευση αποτύπωσης άλλων ενδείξεων
Άρθρο 77: Είδη που εξαιρούνται από τη σήμανση
ΕΝΟΤΗΤΑ 6.2. ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Άρθρο 78: Σχετικά με χρήση ανιχνευτών μετάλλων ή άλλων οργάνων διασκοπήσεως του υπεδάφους ή ακινήτων μνημείων
ΕΝΟΤΗΤΑ 6.3. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ − ΔΕΡΜΑΤΑ − ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
Άρθρο 79: Σήμανση – Επισήμανση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων
Άρθρο 80: Σήμανση δερμάτων και προϊόντων τους
Άρθρο 81: Επισήμανση υποδημάτων
Άρθρο 82: Αναγραφή κωδικών αριθμών
ΕΝΟΤΗΤΑ 6.4. ΑΛΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
Άρθρο 83: Ενδείξεις στις χαρτοπετσέτες και το χαρτί υγείας χαρτί κουζίνας και χαρτομάντιλα
Άρθρο 84: Ειδικότερες απαιτήσεις επισήμανσης λοιπών βιομηχανικών προϊόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1. ΤΗΡΗΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 85: Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 86: Ειδικές ρυθμίσεις για την παροχή υπηρεσιών. Τιμοκατάλογοι – Υπηρεσίες εκτίμησης
Άρθρο 87: Υποβολή Τιμοκαταλόγων Εκπαιδευτηρίων
Άρθρο 88: Έκδοση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7.2. ΕΣΤΙΑΣΗ / ΑΝΑΨΥΧΗ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 7.2.1. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 89: Πεδίο Εφαρμογής και σκοπός
Άρθρο 90: Τήρηση Τιμοκαταλόγων
Άρθρο 91: Ενδείξεις τιμοκαταλόγων
Άρθρο 92: Ειδικές περιπτώσεις (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ, ΤΑΜΠΛ ΝΤΟΤ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΚΕΤΟ, ΚΟΥΒΕΡ)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 7.2.2. ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 93: Παρασκευάσματα κρέατος από καταστήματα μαζικής εστίασης.
Άρθρο 94: Προσφορά ειδών με το κιλό
Άρθρο 95: Διάθεση ποτών, οινών, ζύθου και εμφιαλωμένων νερών στις μονάδες ομαδικής εστίασης
Άρθρο 96: Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 97: Πεδίο εφαρμογής – Γενικές Αρχές
Άρθρο 98: Προωθητικές Ενέργειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΨΥΓΕΙΑ
Άρθρο 99: Αποθήκευση τροφίμων σε θαλάμους ψύξης και καταγραφή θερμοκρασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Άρθρο 100: Γνωστοποίηση τιμών από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους
Άρθρο 101: Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 11.1. ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 102: Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο
ΕΝΟΤΗΤΑ 11.2. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ
Άρθρο 103: Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης)
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Άρθρο 104: Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Άρθρο 105: Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα
Άρθρο 106: Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου
Άρθρο 107: Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων
Άρθρο 108: Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων ή διανομέων (dispensers) υγραερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» − Δέσμευση
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Άρθρο 109: Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης
ΕΝΟΤΗΤΑ 11.3. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Άρθρο 110: Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου στις μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών
ΕΝΟΤΗΤΑ 11.4. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΛΕΓΧΟ
Άρθρο 111: Σταθμά για εμπορικές συναλλαγές
Άρθρο 112: Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών
Άρθρο 113: Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων
ΕΝΟΤΗΤΑ 11.5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Άρθρο 114: Περιοδικός και Έκτακτος Έλεγχος οργάνων μέτρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΚΑΥΣΙΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 12.1. ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Άρθρο 115: Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης (πρατήρια)
ΕΝΟΤΗΤΑ 12.2. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.1. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Άρθρο 116: Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων και πετρελαίου για θέρμανση
Άρθρο 117: Παράδοση υγρών καυσίμων προς τα πρατήρια υγρών καυσίμων
Άρθρο 118: Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων
Άρθρο 119: Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Άρθρο 120: Σχηματισμός δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων
Άρθρο 121: Σχηματισμός δειγμάτων από δεξαμενές υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή διυλιστηρίων
Άρθρο 122: Σχηματισμός δειγμάτων κατά την παράδοση υγρών καυσίμων σε πρατήρια υγρών καυσίμων
Άρθρο 123: Έλεγχος ποιότητας καυσίμου
Άρθρο 124: Τρόπος δειγματοληψίας υγρών καυσίμων
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.3. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Άρθρο 125: Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση
Άρθρο 126: Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση
Άρθρο 127: Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση
ΕΝΟΤΗΤΑ 12.3. ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Άρθρο 128: Υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου
Άρθρο 129: Απαιτήσεις για τις επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου
Άρθρο 130: Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου
Άρθρο 131: Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.4. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Άρθρο 132: Λιανική πώληση καυσόξυλων
Άρθρο 133: Καύσιμα στερεής βιομάζας
Άρθρο 134: Λιγνίτης
Άρθρο 135: Τρόπος δειγματοληψίας στερεών καυσίμων
ΕΝΟΤΗΤΑ 12.5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Άρθρο 136: Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και του πετρελαίου για θέρμανση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Άρθρο 137: Καθορισμός ανώτατων τιμών και συγκεκριμένων σημείων πώλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 138: Υποχρεώσεις των Ελεγκτικών Υπηρεσιών του άρθρου 17 του ν. 4177/2013.
Άρθρο 139: Υποχρεώσεις ελεγκτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 140

Παραρτήματα

Απόφαση: «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s