Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια

Αριθ.  οικ. 52487/2002 (ΦEK 18/τ.Β’/15-01-2002)

Απόφαση: Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφι­στάμενα κτίρια

Άρθρο 1

Οι χώροι των προαναφερόμενων κτιρίων διαμορφώνο­νται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακό­ρυφη προσπέλαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Για την εξασφάλιση της οριζόντιας προσπέλασης θα διαμορφώνονται διάδρομοι με κατά μήκος ζώνη πλάτους -ελεύθερου από κάθε εμπόδιο – 0,90 μ τουλάχιστον και ελεύθερου ύψους τουλάχιστον 2,20 μ, θύρες με καθαρό άνοιγμα «από κάσα σε κάσα» 0,90 μ τουλάχιστον, ανοιγό-μενες με μέγιστη απαιτούμενη δύναμη 15 Newtons και χει­ρολαβή τύπου μοχλού (και όχι σφαιρικές), χώροι στους οποίους να εγγράφεται κύκλος διαμέτρου 1,50 μ ελεύθε­ροι από κάθε εμπόδιο για τους ελιγμούς και την περιστρο­φή αμαξιδίων, λείο και αντιολισθηρό δάπεδο (όχι μοκέτα) και έντονες χρωματικές αντιθέσεις μεταξύ των δομικών στοιχείων (τοίχοι – δάπεδα, τοίχοι – κάσες κουφωμάτων, ελεύθερα υποστυλώματα – δάπεδα).

Για την εξασφάλιση της κατακόρυφης προσπέλασης θα καλύπτονται οι υφιστάμενες υψομετρικές διαφορές με:

  • Ράμπες μέγιστης κλίσης 5% ή κατ’ εξαίρεση 6% για μέγιστο μήκος 8,00, πλάτους με σοβατεπί ή οριζόντια μπάρα στα 0,10 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, διπλούς συνεχείς χειρολισθήρες εκατέρωθεν σε ύψη 0,70 και 0,90 από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, πλατύ­σκαλα – με πλάτος της ράμπας και μήκος 1,50 μ – στην αρ­χή και το τέλος της ράμπας και σε κάθε αλλαγή κατεύ­θυνσης και αντιολισθητική επίστρωση ή
  • Αναβατόρια κατακόρυφης κίνησης με ελάχιστες δια­στάσεις παλτφόρμας 0,90 χ 1,20 μ, ανυψωτική ικανότητα 250 χγρ., χειριστήρια στην πλατφόρμα και στην αρχή και το τέλος της διαδρομής, κινητή μπάρα ασφαλείας για προστασία του χρήστη και πρόβλεψη ελεύθερου χώρου διαστάσεων 1,50 χ 1,50μ. τουλάχιστον στα σημεία εισό-δου-εξόδου έμπροσθεν του αναβατορίου ή
  • Aναβατόρια κλίμακας με ελάχιστες διαστάσεις πλατ­φόρμας 0,80 χ 1,00 μ προκειμένου για ευθύγραμμη κίνη­ση, ανυψωτική ικανότητα 250 χγρ. Χειριστήρια στην πλατ­φόρμα και στην αρχή και το τέλος της διαδρομής, κινητή μπάρα ασφαλείας για προστασία του χρήστη και πρόβλε­ψη ελεύθερου χώρου διαστάσεων 1,50 χ 1,50 μ τουλάχι­στον στην πλατφόρμα για πρόσβαση των αμαξιδίων ή
  • Ανελκυστήρες με διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,10 χ 1,40 μ, θύρα φρέατος αυτόματα ανοιγόμενη ή συ­ρόμενη, άνοιγμα θύρας φρέατος και θαλάμου (εφόσον υπάρχει) τουλάχιστον 0,80 μ στη μικρά πλευρά του θαλά­μου, χειριστήρια χρήσης – και σε γραφή Braille ή ανάγλυ­φα – σε ύψος 0,90 -1,20 μ από το δάπεδο, απόσταση με­ταξύ θύρας ανελκυστήρα και απέναντι τοίχου 1,50 μ και ηχητική αναγγελία ορόφων. Όλες οι πιο πάνω κατασκευ­ές εγκρίνονται σύμφωνα με τοάρθρο 28 παρ. 5 του Ν. 2831 /00 με Απόφαση του Γ. Γ. Περιφέρειας η οποία επέχει θέση οικοδομικής άδειας.

 

 

Άρθρο 2

Οι είσοδοι των κτιρίων αυτών θα είναι προσπελάσιμες από αναπηρικά αμαξίδια. Η προσπέλαση αυτή θα εξα­σφαλίζεται με ένα τουλάχιστον ανοιγόμενο ή συρόμενο -με μέγιστη απαιτούμενη δύναμη 15 Newtons – θυρόφυλλο καθαρού πλάτους 0,90 μ, με κατωκάσιτο πολύ 2 εκπά-χους και σε περίπτωση υψομετρικών διαφορών με το πε­ζοδρόμιο, με ένα εκ των τρόπων που αναφέρονται στο άρ­θρο 1 της παρούσας. Όπου είναι δυνατόν επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόματα συρόμενων θυρών με φωτοκύττα­ρο ή μπουτόν.

Ως είσοδοι κτιρίων δεν νοούνται είσοδοι στο κτίριο από υπόγειους χώρους στάθμευσης οι οποίες όμως και αυτές επιβάλλεται να είναι πλήρως προσβάσιμες σε αναπηρικά αμαξίδια.

Άρθρο 3

Όλα τα υφιστάμενα κλιμακοστάσια, ανεξαρτήτως αριθ­μού βαθμίδων, θα εξοπλίζονται με διπλό συνεχή χειρολι-σθήρα που θα τοποθετείται σε ύψη 0,70 και 0,90 από την ακμή των βαθμίδων, θα εξέχει 0,30 μ στην αρχή και το τέ­λος της κλίμακας, θα συνεχίζεται στα πλατύσκαλα και θα τοποθετείται και στις δύο πλευρές των κλιμακοστασίων.

Οι ακμές των βαθμίδων των κλιμακοστασίων θα επιση­μαίνονται με υλικό σε έντονη χρωματική αντίθεση με την επίστρωση των βαθμίδων.

Η αρχή και το τέλος της κλίμακας θα επισημαίνεται επί­σης με λωρίδες πλάτους 0,30 – 0,40 μ από πλάκες με έντο­νες φολίδες κίτρινου χρώματος που υποδηλώνουν «ΚΙΝ­ΔΥΝΟ».

Άρθρο 4

Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια θα κατασκευάζεται τουλά­χιστον ένας χώρος υγιεινής προσπελάσιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες, με ικανό χώρο ελιγμών των αμαξιδίων μπροστά από τη θύρα το WC διαστάσεων 1,50 χ 1,70 μ όταν η θύρα είναι ανοιγόμενη και 1,50 χ 1,50 μ όταν η θύ­ρα είναι συρόμενη.

Ο χώρος αυτός θα διαθέτει θύρα ανοιγόμενη προς τα έξω ή συρόμενη, καθαρού πλάτους από κάσα σε κάσα τουλάχιστον 0,90 μ φέρουσα χειρολαβή τύπου μοχλού (όχι σφαιρική) και οριζόντιο χειρολισθήρα σχήματος Π και κάσα σε έντονη χρωματική αντίθεση με τις παρακείμενες επιφάνειες.

Εντός του χώρου υγιεινής θα τοποθετείται λεκάνη ειδι­κού τύπου, ύψους 0,45 – 0,50 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου με το εμπρόσθιο άκρο της σε απόσταση 0,75 – 0,80 μ από τον πίσω από αυτήν ευρισκόμενο τοίχο. 

Εκατέρωθεν της λεκάνης θα τοποθετούνται οριζόντιες χειρολαβές μήκους 0,75 μ με το επάνω μέρος τους σε ύψος 0,70 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, αγκυ-ρωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντέ­ξουν φόρτιση 150 χγρ τουλάχιστον. Τουλάχιστον στη μία πλευρά της λεκάνης θα υπάρχει ελεύθερος χώρος πλά­τους 0,90 μ για την πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου.

Η χειρολαβή που θα τοποθετείται προς τον χώρο αυτό θα είναι ανακλινόμενη με δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση. Η μία έκτων δύο χειρολαβών θα φέρει επ’αυτής την θήκη χαρτιού καθαρισμού.

Η λεκάνη θα εξοπλίζεται με καζανάκι χαμηλής πίεσης. Σε κάθε περίπτωση ο μηχανισμός του δοχείου πρέπει να ενεργοποιείται με εύχρηστο χειριστήριο, το οποίο θα το­ποθετείται εκτός αυτού σε σημείο προσιτό στον χρήστη.

Πλησίον της λεκάνης θα τοποθετείται μπαταρία τύπου «ντους» για την υγιεινή του χρήστη.

Ο νιπτήρας θα είναι ρηχός, ειδικού τύπου, ώστε το επά­νω μέρος του να απέχει 0,80 – 8,85 εκ από το δάπεδο και το κάτω του 0,70 εκ από αυτό, εργονομικός, χωρίς κολώ­να στήριξης, διαστάσεων περίπου 0,68 χ 0,60 μ (μήκος χ πλάτος) και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο ύψος. Η στή­ριξη του νιπτήρα θα γίνει στοντοίχο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε φόρτιση στην εμπρόσθια άκρη του τουλάχι­στον 150 χγρ.

Στο νιπτήρα θα τοποθετείται μπαταρία αναμικτική με μακρύ «ρουξούνι» και μακρύ χειριστήριο ή με φωτοκύτ­ταρο.

Ο καθρέπτης τοποθετείται με την κάτω ακμή στο 1,00 μ από το δάπεδο και έχει ύψος τουλάχιστον 2,00 μ.

Μεταξύ λεκάνης, νιπτήρα και περιφερειακών εμποδίων (τοίχοι, έπιπλα)θα εξασφαλίζεται απόλυτα ελεύθερος χώ­ρος διαμέτρου 1,50 μ για την περιστροφή του αμαξιδίου.

Περιμετρικά του χώρου και παράλληλα με το δάπεδο σε απόσταση 0,15 – 0,20 μ από αυτό τοποθετείται σύστημα κλήσης κινδύνου με κορδόνι για την περίπτωση ανάγκης παροχής βοήθειας, το οποίο συνδέεται με φωτεινή ένδει­ξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου προς τον διάδρομο.

Οι διακόπτες φωτισμού θα έχουν πλακέτα με μεγάλη επιφάνεια που θα τοποθετείται σε ύψος 0,90 -1,20 μ από την τελική επιφάνεια δαπέδου.

Κρεμάστρες θα τοποθετούνται οπωσδήποτε σε δύο ύψη 1,20 και 1,80 μ από την τελική επιφάνεια δαπέδου, σε κατάλληλες θέσεις.

Το υλικό επίστρωσης θα είναι αντιολισθηρό. Θα προ­βλέπεται χρωματική αντίθεση μεταξύ δαπέδου, τοίχων και ειδών υγιεινής.

Θα προβλέπεται φωτισμός διάχυτος 150 – 200 Lux με ελάχιστο 60 Lux στο δάπεδο.

Άρθρο 5

Όπου κατασκευάζονται θυρίδες εξυπηρέτησης κοινού ή πάγκοι υποδοχής και πληροφοριών θα κατασκευάζο­νται και αντίστοιχες θυρίδες ή πάγκοι ή τμήματα αυτών, μήκους τουλάχιστον 1,00 μ σε ύψος 0,80 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου με κατάλληλη μπάζα σε εσοχή με κατ’ελάχιστον ύψος 0,20, και βάθος 0,15 μ για τα υποπό­δια των αμαξιδίων.

Όπου τοποθετούνται συγκροτήματα τηλεφώνων θα το­ποθετείται και ένα τουλάχιστον κειμενοτηλέφωνο για την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα ακοής.

Όπου τοποθετείται μηχάνημα για χρήση κοινού θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλα τα χειριστήρια αυτού να τοπο­θετούνται σε ύψος 0,90-1,20 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου. Θα προβλέπεται οπωσδήποτε χώρος έμπρο­σθεν αυτού για προσέγγιση των αμαξιδίων και κατάλληλες εσοχές για τα υποπόδια των αμαξιδίων όπως παραπάνω.

Σε κτίρια με αυξημένη κίνηση εμποδιζόμενων ατόμων θα τοποθετούνται διπλοί χειρολισθήρες σε δύο ύψη (0,70 και 0,90 μ από το δάπεδο) στις δύο πλευρές των διαδρόμων.

Ο φωτισμός των χώρων επιβάλλεται να είναι διάχυτος και τουλάχιστον 200 – 250 Lux.

Άρθρο 6

Όλες οι εξυπηρετήσεις που προβλέπονται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα σημαίνονται με το Διεθνές Σύμβο-λο Πρόσβασης συνοδευόμενο από αντίστοιχο εικονό-γραμμα ή κείμενο.

Όλες οι κάσες θυρών και παραθύρων θα βάφονται σε έντονη χρωματική αντίθεση θα τοποθετούνται προς την πλευρά του ανοίγματος σε ύψος 1,40 -1,60 μ από το δά­πεδο και θα είναι και ανάγλυφες ή σε γραφή Braile.

Ελεύθερα υποστυλώματα στο χώρο θα επισημαίνονται με υλικό σε έντονη χρωματική αντίθεση με τις οριζόντιες επιφάνειες.

Μεγάλες υάλινες επιφάνειες θα σημαίνονται κατάλλη­λα και θα προστατεύονται από χειρολισθήρα σε ύψος 0,90 μ από το δάπεδο. Ειδικά όπου υπάρχουν υάλινες ανοιγόμενες ή συρόμενες θύρες θα επισημαίνονται με κατάλληλο προφίλ έντονης απόχρωσης και οι ακμές των θυροφύλλων.

Επίτοιχη πληροφοριακή σήμανση θα τοποθετείται και ανάγλυφη και σε γραφή Braile σε ύψος 1,50 μ από την τε­λική επιφάνεια δαπέδου.

Άρθρο 7

Όπου προβλέπονται θυρίδες εξυπηρέτησης πελατών, πάγκοι υποδοχής, αυτόματα μηχανήματα συναλλαγής ή πληροφοριών θα κατασκευάζεται επί του δαπέδου «οδη­γός τυφλών» που θα οδηγεί από την είσοδο στον χώρο μέ­χρι τα αντίστοιχα που προορίζονται για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ο «οδηγός τυφλών» κατασκευάζεται πλάτους 0,30 -0,40 μ

  • Χωνευτός με την τελική επιφάνεια στην αυτή στάθμη με την παρακείμενη επίστρωση ή
  • Επικολλούμένος επί της υφιστάμενης επίστρωσης εγκιβωτιζόμενος σε καμπυλωμένες διατομές που θα εξέ­χουν της επίστρωσης του δαπέδου το πολύ 2 εκ. από υλι­κό σε έντονη χρωματική αντίθεση με τη λοιπή επίστρωση
    και διαφορετικής υφής σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σκίτσα 1,2,3 και 4.
  • Ειδικά τα στοιχεία που υποδεικνύουν «ΚΙΝΔΥΝΟ» εί­ναι πάντοτε κίτρινου χρώματος.

Άρθρο 8

Όλα τα παραπάνω έχουν άμεση υποχρεωτική εφαρμο­γή σε όλες τις περιπτώσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών για αναδιαρρυθμίσεις και ανακαινίσεις καθώς και στις πε­ριπτώσεις υπηρεσιών στις οποίες εργάζονται άτομα με ει­δικές ανάγκες.

Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s