Διαδικασία Αδειοδότησης

Oι διαδικασίες για λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,έχουν απλουστευτεί. Ωστόσο, η προέγκριση αλλά και η έγκριση πρέπει να πραγματοποιούνται σε αυστηρά συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι τα δικαιολογητικά που ακολουθούν είναι ενδεικτικά και η εμπειρία μας έχει δείξει, πως ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των φορέων.

Α ) Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά στο Δήμο για την προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

– Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου:  Στην αίτηση –υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου αναγράφονται τα στοιχεία του, η διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση – δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο)

– Διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

– Υπεύθυνη δήλωση για την χρήση του χώρου: Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του χώρου που θα ιδρυθεί το κατάστημα, στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει την χρήση του χώρου για την λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας αυτός αντικαθίσταται με την πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανόμενων και των λοιπών χώρων,(καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.)

– Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής

Η προέγκριση χορηγείται σε προθεσμία δέκα – πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά και ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.

Β) Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά στο Δήμο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος:

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησής – γνωστοποίησης στο Δήμο,  τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Ο οικείος Δήμος μπορεί να ζητά από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά πλέον των παρακάτω.

– Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

– Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.

– Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθεται κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (το οποίο αναζητείται και αυτεπαγγέλτως από το Δήμο).

– Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας

– Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από του ορισθέντα υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου.

– Αντίγραφο οικοδομικής άδειας

– Σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, υπογεγραμμένα από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Καταστήματος περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α.) και των διαγραμμάτων ροής.

– Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε. κλπ).

– Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, (αναζητείται και αυτεπαγγέλτως από τον οικείο δήμο)

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή σχετική βεβαίωση, του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ή προσώπου που δηλώνεται ότι θα απασχοληθεί στο κατάστημα και είναι κάτοχος αντίστοιχης άδειας (όπου απαιτείται).

– Παράβολο.

 

Μετά τη συμπλήρωση του, φακέλου των δικαιολογητικών, αυτός διαβιβάζεται στις συναρμόδιες υπηρεσίες (υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος, πυροσβεστική υπηρεσία για χορήγηση βεβαίωσης πυρασφάλειας.) Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ελεγκτικές ενέργειες. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται όταν ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία με την επιστροφή του φακέλου στον οικείο Δήμο και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s